lm Leeuwarderadeel 3 f ¬ęGEMEENTE 11 Stiens, 12 september 2017 Raadsvergadering: 28 september 2017 Voorstelnummer: 2017/ 32 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: B. Kroes E-mail: b.kroes@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.058-2576664 Onderwerp: Statuten Fier-Radius Te nemen besluit: Onder verwijzing naar en overname van de tekst van het raadsvoorstel, niet in te stemmen met de door Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius voorgelegde conceptstatuten ten behoeve van de oprichting van een nieuwe stichting met het oog op de voorgenomen fusie tussen Fier en Radius en het verzoek tot overdracht van openbare en bijzondere scholen aan deze stichting af te wijzen. Korte inhoud: Fier en Radius hebben op 27 maart 2017 het college van B&W schriftelijk verzocht om te bevorderen dat de gemeenteraad instemt met de statuten van de nieuwe organisatie na de voorgenomen fusie. Om drie redenen stellen wij de gemeenteraad voor niet in te stemmen met de voorgelegde conceptstatuten: 1. Aangezien er op dit moment een regionaal onderzoek gaande is naar de toekomst van het onderwijs, waaronder de gevolgen voor opheffingsnormen na de gemeentelijke herindelingen, is het zaak om de uitkomsten daarvan af te wachten alvorens eventueel een instemmend besluit te kunnen nemen over de voorgelegde conceptstatuten. 2. Daarnaast is het toezichtkader van de gemeente Leeuwarden op het primair onderwijs uitge breider en verdergaand dan het toezichtkader dat in de voorgelegde conceptstatuten wordt voorgesteld en adviseert het college van B&W van Leeuwarden daarom niet in te stemmen. 3. Tot slot zijn aan Fier en Radius diverse vragen gesteld over onduidelijkheden en onvolledigheden in de statuten, waarvan een aantal niet is beantwoord. Zodoende bieden de conceptstatuten onvoldoende duidelijkheid inzake de overheidsinvloed op het openbaar onderwijs. Onder de geschetste omstandigheden dient de aanvraag van Fier en Radius te worden afgewezen. Het college van B&W van Leeuwarden heeft bij brief van 13 september 2017 uitdrukkelijk ingestemd met dit raadsvoorstel en het voorgestelde besluit. Inleiding: Op 22 juni 2017 besloot de gemeenteraad 'een besluit over de voorgelegde statuten van organisatie na fusie van Onderwijsgroep Fier en stichting Radius uit te stellen totdat er duidelijkheid is over de consequenties van de gemeentelijke herindelingen op het onderwijs en het toetsingskader na de gemeentelijke herindeling'. Daarbij is aangegeven dat de gemeenteraad voornemens is voor 1 november 2017 een inhoudelijk besluit te nemen. Fier en Radius hebben vervolgens diverse juridische procedures in gang gezet om te bewerkstellingen dat de gemeenteraad voor 1 oktober 2017, wordt gedwongen inhoudelijk te besluiten op het verzoek en in te stemmen met de statuten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 19