'i Leeuwarderadeel 3| «GEMEENTE» 12 Stiens, 29 augustus 2017 Raadsvergadering: 28 september 2017 Voorstelnummer: 2017/27 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: Stam E-mail: g.stam@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.058-2576659 Onderwerp: Onderhoud De Skalm Te nemen besluit: 1. Noodzakelijk onderhoud aan De Skalm te laten uitvoeren. 2. Op basis van het tienjarig onderhoudsplan de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening te verhogen met 38.000 tot 55.000. 3. Voor de verbetering en vernieuwing van de installaties en bekabeling een eenmalig budget beschikbaar te stellen van 90.000. 4. Het totaal hiervan (lOx 38.000 plus 90.000 470.000) in één keer in een voorziening 'onderhoud multifunctioneel centrum De Skalm' te storten en deze storting te dekken uit de algemene reserve. 5. De desbetreffende begrotingswijziging vast te stellen. Korte inhoud: Nu het nieuwe bestuur van De Skalm is aangetreden wordt er overlegd over het gebruik van het gebouw, de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en de mogelijkheden voor optimalisatie van de installaties. Door een externe partij is een inventarisatie gemaakt van de onderhoudstoestand. Aan de hand hiervan zijn prioriteiten bepaald en is een raming gemaakt van de kosten. Inleiding: Gebouw De Skalm is het centrale punt in onze gemeente waar het gaat om sociaal-culturele en welzijnsvoorzieningen. Een groot aantal gebruikers is ondergebracht in dit gebouw: van bibliotheek tot voedselbank en van gebiedsteam tot speelotheek. Eveneens is een eenvoudige horecavoor- ziening aanwezig. Deze veelheid aan gebruikers stelt hoge eisen aan het pand en de daarin aanwezige installaties. Voor de buitenkant gaat het bijv. om de uitstraling en het uitnodigend karakter; binnen is de leefbaarheid van belang wat zijn weerslag heeft op de installaties die op de diverse wijzen van gebruik moeten zijn toegesneden. Doordat het even heeft geduurd voor een definitief bestuur was aangetreden is nog weinig gedaan aan het onderhoud dat voor 2016 en 2017 was gepland. Behalve het onderhoud dat voor rekening van de eigenaar komt, zal ook de huurder een aantal zaken moeten uitvoeren. Het gaat dan om het onderhoud aan de buitenzonwering en het reinigen van de gevels. Argumenten: la. De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor een goede staat van het gebouw en de gebouwgebonden installaties. In de 'algemene bepalingen' die een bijlage zijn bij de concept huurovereenkomst (die overigens nog

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 27