De foarsitter: Hij brengt het voorstel in stemming De hearTuininga (FNP): STEMVERKLARING. Hy leit in stimferklearring öf. Formeel doocht it, mar omdat de wethalder yn syn eagen net goed omgien is mei de omwenners stimt er tsjin. De hear Klaver (GBL): STEMVERKLARING. Hij kan zich daarbij aansluiten, formeel klopt het, maar mijn gevoel zegt dat omgaan met het menselijke aspect meer aandacht had moge krijgen door de wethouder. Hij is daarom ook tegen, De foarsitter: Hij stelt vast dat het voorstel met 11 stemmen VOOR {PvdA 3, CDA 4, WD 2 en de heren Ekas (GBL) en Dijkstra (FNP)} en 3 stemmen TEGEN (de heren De Haan (GBL), Klaver (GBL) en Tuininga (FNP}) bij meerderheid conform voorstel en besluit aangenomen is. 14. Amendemint fytsrüte lans de Dokkumer IE De hear Dijkstra (FNP): Neffens de wethalder wie it ferbreedzjen technysk net mooglik. It kolleezje hat it eardere amendemint te rom ynterpretearre troch derfan üt te gean dat der in nij fytspaad komme moast. Dat is perfoarst net it gefal. Hy hat kontakt han mei in bedriuw, dat underlining mei sok wurk hat. Hy hat lykwols noch gjin rjochtpriis krige. It giet yn it amendemint fan de FNP om in stik fan 6,2 km, dêr't 1,1 km al klear fan is. It ferbreedzjen is dus technysk wol mooglik en it sil lang net safolle kostje as de troch it kolleezje neamde 9 ton. It is in rekreaasjepaad. Minsken fertrouwe har no net op it paad. Yn de boufak is in skootmobylbruker op it smelle paad ferungelokke. Tink oan de kommende generaasje fan aide babyboomers en meitsje der in feilich paad fan. Dêrom in nei amendemint. De raad van Leeuwarderadeel bijeen in zijn vergadering van donderdag 7 september 2017, Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Besluit: 1. Gelet op de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek en de kanttekeningen adviseert het college niet tot opwaardering van de "fietsroute langs de Dokkumer Ie" over te gaan. 2. In samenspraak met de gemeente Leeuwarden groot onderhoud initiëren voor de fietsroute langs de Dokkumer Ie. Te veranderen in Besluit: 1. Uitvoering te geven aan het amendement bij de begroting van 10 november 2016: Fietsroute langs Dokkumer Ie. De gemeente doet een inspanningsverplichting om het fietspad langs de Dokkumer Ie in 2017 op te waarderen zodat de recreatieve- en culturele beleving aantrekkelijker wordt voor meerdere doelgroepen. Om dit te bereiken wordt het fietspad verbreed tot 2.00 ml. 2. In samenwerking met de gemeente Leeuwarden de verbreding van de fietsroute langs de Dokkumer Ie gestalte te geven middels het verbredingsprincipe zoals gehanteerd door Theelen Grondwerken uit Posterholt.jzie bijlage) Toelichting: -Het college heeft het amendement van 2016 geïnterpreteerd als het aanleggen van een geheel nieuw fietspad op ca. 5.1 kml van het traject van 6.2 kml, terwijl het amendement uitgaat van verbreding. -Het college is er ten onrechte van uitgegaan dat verbreding technisch niet mogelijk is terwijl in den lande verbreding van te smalle recreatiepaden aan de orde van de dag is (zie bijlage). -Het veiligheidsaspect was en is nog steeds het hoofdmotief voor deze verbreding want oudere mensen vertrouwen zich niet op dit soort paden en vermijden om die reden dit populaire fietspad; voor scootmobielgebruikers is het huidige pad zeer ongeschikt en zeer onveilig. 8

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 8