s GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Zaturdag den 18 December 1869. op de le afdeeling J 14.00, 2e - 10.00, 3e - 6.00, m 4e - 3.50. Wegens lijken van kinderen beneden de 12 jaar de helft, be neden het jaar een vierde. Een gebruiker van een nieuw graf in de le afdeeling kan, tegen betaling van f 8.00, in de 2e afdeeling van ƒ5.00 boven de voorschreven regtcn, bedingen, dat dit graf in geen 10 jaar worde geopend, ook wanneer het de tweede of derde verdieping is. Art. 11. Voor het gebruik van het schijndoodcn-vertrck is, wegens ieder lijk, voor eiken dag verschuldigd f2.00; gedeelten van dagen voorgeheele gerekend. Bijaldien de nabestaanden verlangen, dat in het vertrek ge- Stookt wordt, is deswege, voor eiken dag, mede J 2.00 verschul digd gedeelten van dagen voor geheele gerekend. Voor eiken waker is verschuldigd, per 24 uur of minder, f2.00. Art. 12. Voor het gebruik van de verblijfkamer bij de begraafplaats, is verschuldigd f 3.00. Art. 13. Voor het gebruik van de lijkbaar en verdere gereedschappen is, wanneer de overbrenging niet met het personeel en de ver voermiddelen van de gemeente geschiedt, verschuldigd: Voor elke begraving op de le afdeeling 4.50. 2" -4.00. 3' -3.50. 4® hooge kis t - 3.00. 4® platte - 2.00. Art. 14. Voor de overbrenging van een lijk uit de bebouwde kom of de buitenbuurten der gemeente, met het personeel en de ver voermiddelen van de gemeente naar de algemeene begraafplaats, is, met inbegrip van het vervoer naar het graf, het volgende verschuldigd: Mat de koets met 2 paardenbenevens een opziener en 7 lijkbezorgers30.00. Als voren, met 3 lijkbezorgers, uitsluitend van kinderen be neden 12 jaarf 16.00. Voor eiken lijkbezorger meer- 1.50. Met den l'n wagen met 2 paardenbenevens 1 opziener en 5 lijkbezorgersƒ20.00. Als voren, met 3 lijkbezorgers, uitsluitend van kinderen be neden 12 jaarƒ12.00. Voor eiken lijkbezorger meer- 1.50. Met den len wagen met 1 paardbenevens 1 opziener en 5 lijkbezorgersƒ12.00. Als voren, met 3 lijkbezorgers, uitsluitend van kinderen be neden 12 jaar7.00. Voor eiken lijkbezorger meer- b.25. Met den 2en wagen met 1 paard indien het een hooge kist is: 1 opziener cn 5 lijkbezorgers9.00. Als voren, met 3 lijkbezorgers, uitsluitend voor kinderen be neden de 12 jaar6.00. Zoo het een platte kist is: met 1 opziener en 3 lijkbe zorgers 6.00. Als voren, van een kind beneden de 12 jaar - 4.00. Voor eiken lijkbezorger meer, bij hooge kist - 0.75. Als boven, bij platte kist- 0.60. Met den 3cn wagen met 1- paardbenevens 1 opziener en 5 lijkbezorgersg 7.00. Voor eiken lijkbezorger meer- 0'75. Als voren, met 3 lijkbezorgers, uitsluitend indien het eene te kist is, of voor een kind beneden de 12 jaar in een kist J 4.00. Als voren, van een kind beneden de 12 jaar in eene platte ki3t f 3.00. Voor eiken lijkbezorger meer(j.6U. Indien het lijk, van den ingang der begraafplaats of van eene der afdeelingen, door van gemeente-wege verstrekte lijkbezorgers naar het graf wordt gedragen, is deswege met inbegrip der kosten voor t gebruik van de lijkbaar en verdere gereedschappen verschuldigd: Naar vak l, waartoe worden gebezigd 1 opziener en 9 lijkbe zorgers ƒ20.00. Is het een kind beneden de 12 jaar, wanneer 3 lijkbezorgers worden gebezigdƒ10.00. Voor eiken lijkbezorger meer- 1.50. Naar vak 2, waartoe worden gebezigd 1 opziener en 7 lijkbe zorgers f 15<0öf Is het een kind beneden de 12 jaar, wanneer 3 lijkbezorgers worden gebezigdg.oO. Voor eiken lijkbezorger meer1.50. Aaar vak 3, waartoe worden gebezigd 1 opziener en 7 lijk bezorgers f 12.00. Is het een kind beneden de 12 jaar, wanneer 3 lijkbezorgers worden gebezigd5>00. Voor eiken lijkbezorger meer - 1.25. Aaar vak 4, indien het een hooge kist is, wanneer worden gebezigd 1 opziener en 5 lijkbezorgers f 8,00. Voor eiken lijkbezorger meer1.10. Indien bet een platte kist is, wanneer 1 opziener eri 5 lijk bezorgers worden gebezigdj 5.00. Is het een kind beneden de 12 jaar, wanneer 3 lijkbezorgers worden gebezigd, in een hooge kist. 4.50. Idem in een platte kist4.00. Voor eiken lijkbezorger meer1.00. VN ordt het lijk met een van wege de gemeente verstrekt schip naar de begraafplaats overgebragt, dan is daarvoor in ieder gevaL bovendien verschuldigd 6.00. Art. 15. V oor het ter aarde bestellen van lijken van in het TIui3 van opsluiting en tuchtiging overleden veroordeelden of van andere gevangenen, op last vaD de administratie over de Gevangenissen, in een graf van de 5® afdeeling, is, ter vergoeding van alle kosten, voor elk lijk verschuldigd f 7.50. Indien echter de begrafenis geschiedt door bezorging van de nabestaanden van den overledene, zijn deze tot de betaling van de gewone regten verpligt. Art. 16. Voor het overbrengen van een lijk uit de bebouwde kom of de buitenbuurten der gemeente, naar eene bijzondere begraafplaats in de gemeente, of naar den naasten weg of het naaste kanaal, naar eene andere gemeente leidende, ten einde aldaar de begra ving plaats hebbe, is verschuldigd het regt bij art. 14 bepaald. Is echter eene bijzondere begraafplaats op meerderen afstand dan een kwartiers uur van de bebouwde 'kom der gemeente gelegen, dan is art. 17 van dit tarief daarop toepasselijk. Voor het verder vervoer naar buiten de gemeente (indien het verlangd wordt) met de koets met 2 paarden, benevens 1 op ziener, doch zonder lijkbezorgers, wegens het eerste uur afstand of minder10.00. Wegens ieder volgend uur- 6.50. Met den l"n wagen met 2 paarden, als voren, wegens het eerste uur afstandS.00. Wegens ieder volgend uur- 5.40. Art. 17. Voor het overbrengen van een lijk uit de bebouwde kom of GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Zitting van Zaturdag den IS December i860. *15 de buitenbuurten der gemeente naar de begraafplaats te Huizum, met de lijkkoets of den lrn lijkwagen, benevens het bij het 1' lid van art. 14 vermelde personeel, is hetzelfde verschuldigd als voor zoodanige overbrenging naar de algemeene begraafplaats is bepaald, met '/2 verhooging. Naar andere nabij gelegene begraafplaatsen buiten de gemeente, in evenredigheid van den afstand, voor ieder uur of gedeelte van dien met l/2 verhooging. Art. 18. Voor het afhalen van een lijk uit eene andere gemeente is boven <le gewone begrafeniskosten verschuldigd Wegens de lijkkoets, met twee paarden bespannen, den koet sier en een opziener er onder begrepen, voor drie uur of minder afstand ƒ18.00, voor ieder uur daarboven 6.50. Wegens den lcn wagen, als boven - 14.00, voor ieder uur daar boven 5.50. Art. 19. Voor het gebruik dsr koets met 2 paarden bespan nen, benevens den koetsier en een opziener, in eene andere gemeente, mits op geen verderen afstand dan van één uur, is verschuldigd voor iederen dag of ge deelte van dien voor ieder volgend uur Voor het gebruik van den l'n wagen, met 2 paar den, als boven voor ieder volgend uur Art. 20. Voor het gebruik van rouwgoederen van de gemeente is bij lijkplegtigheden verschuldigd Lakens 111 huis over de kist - 20.00, - 6.50. - 18.00, - 5.50. Die van de 1® grootte ƒ3.00, 2' - 2.50, *1 3® - 2.00, 4® -1.50. Bij de begrafenis over de kist 1* grootte - 5.00, 2® - 4.00, 3® -3.00, 4' -2.50, 5® - 1,50, Vloerkieeden 1® -3.00, 2® -2.00. Meubelkleeden 1® -3.00, 2C -2.50, 3' v 2.00, voor twee bekleede bankjes -0.50. Voor het gebruik dezer goederen bij eene lijkdienst ten de gemeente, worden deze regten met 20 ten honderd ver hoogd. Voor het bezorgen, leggen, ophangen en terughalen der rouw goederen door de opziezers, is ten behoeve dier bedienden af zonderlijk verschuldigd van de voorschreven regten. Art 21. De begraving geschiedt kosteloos, van bedeelden, tegen over legging eener verklaring, afgegeven door het armbestuur van hetwelk de overledene onderstand ontving, van andere onver mogende!), tegen overlegging van eene verklaring, afgegeven door de Wijkmeesters van de wijk, waartoe de overledene behoorde, en door den Burgemeester voor goedgekeurd geteekend, of bijaldien de overledene niet in de gemeente was gevestigd, op bevel van den Burgemeester. Art. 22. Slotbepaling. Deze verordening treedt in werking op den achtsten dag, na dat «le Koninklijke goedkeuring bij het gemeentebestuur zal zijn ontvangen VERORDENING op de invordering van de begrafenis-regten in de Ge meente Leeuwarden. Art. 1. Alle gelden ten behoeve van de gemeente Leeuwarden gehe ven wordende voor het gebruik van de algemeene begraafplaats dier gemeente en «le «loor of van wege het gemeente-bestuur te verstrekken diensten bij begrafenissen, worden ingevorderd door den directeur der begraafplaats. Art. 2. De koopsom voor het uitsluitend regt, hetzij voor onbtyjaalden tijd hetzij voor minstens tien jaren verleend, om in een bepaald graf lijken te doen begraven, zoomede die voor gronden welke op de begraafplaats tot het oprigten van afzonderlijke grafkel ders worden afgestaan, moet door den verkrijger, terstond bij zijne aanvraag, op voorloopige kwitantie van den directeur, ten diens kantore, worden voldaan welke kwitantie later, tegen een gekwiteerde akte van overdragt of akte van in gebruikgeving voor bepaalden tijd, wordt ingetrokken. Art. 3. De kosten van overschrijving van een graf op eenen anderen eigenaar, moeten dadelijk bij de aanvraag daartoe, door den ver zoeker aan den directeur worden voldaan. Art. 4. De regten voor de vergunning tot het oprigten van een ge- denkteeken, kruis of andere verhevenheid, moeten, door hem aan wien de vergunning is verleend, ten kantore en op kwitantie van den directeur worden betaald, voor dat met de oprigting een' aanvang mag worden gemaakt. Art. 5. De regten voor het onderhoud van eigene graven worden jaar lijks voor den 1 Mei aan de huizen der eigenaars, op kwitantie van den directeur, opgehaald; ten welken einde zij, die buiten «le gemeente wonen, een domicilie binnen deze moeten aanwijzen. Art. 6. Aan eigenaars Yan graven die geopend zijn geweest, zoomede aan hen die zoodanige graven voor tien of meer jaren in ge bruik hebben verkregen, wordt de bevoegdheid verleend, om «les verkiezende het bedrag der voor het onderhoud verschuldigde regten over tien jaar, bij vooruitbetaling te kwijten. Deze wijze van betaling eenmaal aangevangen zijnde zal die niet door eene jaarlijksche betaling vervangen kunnen worden. Bij nalatigheid om die grafgelden vóér den lo Mei van het jaar waarop zij invorderbaar zijn te voldoen, zal ieder jaar ver zuim eene verhooging van een tiende van het oorspronkelijk ver schuldigd bedrag tengevolge hebben. Indien de eigenaars of gebruikers in gebreke blijven binnen vijf jaar het verschuldigde te voldoen, Vervallen de graven aan de gemeente. Art. 7. De regten voor het gebruik van graven tot ééne begra ving, die voor het gebruik van het schijndooden vertrek of «le verblijfkamer, zoomede alle verdere regtén voor te verstrekken diensten, moeten bij de aanvraag daarvan door den verzoeker worden voldaan. Art. 8. In geval van geschil over het bedrag der te betalen regten, zijn de aanvragers verpligt, voorloopig het door den directeur gevor derd bedrag te voldoen, behoudens beroep binnen vijf dagen op

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1869 | | pagina 8