Vergadering van Dingsdag 13 September 1887 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den 13 September 1887. 117 Tegenwoordig 1G leden. Afwezig met kennisgeving dc heeren Mr. J. S. baron van Ha- rinxma thoe SlootenH. Beucker AndreaeJhr. Mr. G. van Eijsinga en J. van der Scheer. Voorzitter de heer P. Lycklama k Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op Dingsdag den G September j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1Een berigt van den griflier der Provinciale Staten dat bij Gedeputeerde Staten mededeeling is ontvangen van de toe lating van den heer J. J. de Langeals raadslid. 2. Eene dankbetuiging van Mej. A. Roeshart, voor hare be noeming tol onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 8. 3. Dat door burgemeester en wethouders uit hun midden is benoemd tot voorzitter a. van de commissie voor openbare werken de burgemees ter b. van de commissie voor de gemeentelijke gasfabriek de heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten. c. van de commissie voor de gemeentelijke bewaarscholen en die voor het stedelijk muziekkorps de heer Dr. N. Reeling Brouwer. 4 Dat de heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten binnen den bij de wet gestelden termijn zijne benoeming tot wethouder heeft aangenomen doch berigt heeftde benoeming tot ambtenaar van den burgerlijken stand niet te kunnen aan nemen. De voorzitter deelt mede eene nieuwe benoeming in de vol gende vergadering aan de orde te zullen stellen. III. Wordt ter tafel gebragt 1. Een adres van de directie der vereeniging „de Harmonie", houdende verzoekdat aan die vereeniging over het dienstjaar 1888, tot een bedrag van f 300 kwijtschelding van de recogni tie worde verleend. Wordt om berigt en raad gesteld in handen van burgemees ter en wethouders. 2. Een voorstel van burgemeester en wethouders betreffende de tijdelijke vervanging van Mej. G. A. Brunne leerares aan de Middelbare school voor meisjes. Zal nog heden in behandeling worden genomen. 3. Een rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der begrooting van de stads-armenkamerdienst 1888. Wordt ter visie gelegdom in eene volgende vergadering te worden behandeld. 4. Een ontwerp-besluit tot vaststelling van eene verordening tot voorkoming, wering en beteugeling van besmettelijke ziekten. De Voorzitter deelt mededat verzuimd is in de veror dening vastgesteld in de vergadering van G September j.l. op te nemen eene bepalingdat bij het in werking treden van die verordening, de verordening tot voorkoming, enz. van be smettelijke ziektenvastgesteld bij raadsbesluit van 27 Novem ber 1879 no. 18 zal zijn vervallen. Spr. stelt nu voor om, onder intrekking van het besluit van 6 Sept j.l. tot vaststelling van eene verordening tot voorkoming wering en beteugeling van besmettelijke ziektendie verorde ning op nieuw vast te stellen na toevoeging daaraan van een artikel 10luidende aldus „Met het in werking treden dezer verordening is vervallen de verordening tot voorkomingwering en beteugeling van be smettelijke ziektenvastgesteld bij raadsbesluit van 27 Novem ber 1879 no. 18 (gemeenteblad no. 21 van 1879)" Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt vastgesteld navolgend besluit De raad der gemeente Leeuwarden Overwegendedat ertengevolge van de invoering van het wetboek van strafregtnoodzakelijkheid bestaat tot herziening der verordening lot voorkoming, wering en beteugeling van be smettelijke ziekten Gezien artt. 91° al., en 29 der wet van 4 Dec. 1872 (Staatsblad no. 134), aangevuld bij de wet van 3 December 1874 (Staatsblad no. 188) Besluit Vast te stellen navolgende VERORDENING tot voorkomingwe ring en beteugeling van besmet telijke ziekten: Art. 1. Het is aan hoofden of bestuurders van scholen verboden kinderen lijdende aan kinkhoest of eenige besmettelijke huid of oogziekte in hunne scholen toe te laten. Art. 2. Indien in de school eenig kenteeken van een der in het vo rig artikel genoemde ziekten bij een kind wordt waargenomen, is het hoofd of de bestuurder verpligtdat kind zoodra mo gelijk uit de school te verwijderen en aan het hoofd des ge- zins waartoe het behoort of waarin het is opgenomen en aan burgemeester en wethouders schriftelijk kennis te geven van die waarneming en van die verwijdering. Art. 3. Het is verbodenkinderen als bedoeld in de artikelen 1 en 2 weder in de school toe te latenanders dan op schrifte lijke verklaring van een geneeskundigedat zij niet of niet meer lijdende zijn aan eene der in art. 1 genoemde ziekten. Art. 4. Onder scholen worden insgelijks verstaan bewaarscholen naai- en breischolen en verder al zoodanige lokalen waar kin deren op eenigerlei wijze worden onderwezen. Art. 5. Het is verboden, lijders aan Aziatische cholera, typhus of febris typhoïdeapokken (variolae en varioloïdes)roodvonk diphtheritismazelen en dysenterie naar een ziekenhuis of naar hunne woning te vervoeren anders dan in voer- of vaartuigen uitsluitend voor dit doel door het gemeentebestuur beschikbaar gesteld. De persoon, die tot het verboden vervoer last heeft gegeven, is verantwoordelijk voor de overtreding dezer bepaling. Art. 6. Onverminderd het bepaalde bij art. 3 der verordening van politie op het begraven en de begraafplaatsen in de gemeente, moet liet lijk van een persoon, overleden aan een der in het vorig art. vermelde ziektenin de kleederenwaarin hij is gestorven, worden ter aarde besteld, indien de geneeskundige dit noodig oordeelt. Waar godsdienstige voorschriften het ter aarde bestellen op deze wijze verbiedenmoeten de kleederen worden verbrand of begraven. Art. 7. Onverminderd het bepaalde bij art. 33 der verordening, hou dende algemeene bepalingen van politieis het verboden, klee- denloopersmatten karpetten of andere voorwerpen uit een woning, vaartuig of ander verblijf, waar een der in art. 6 genoemde ziekten heerschtop de openbare straat uit te klop pen of uit te slaananders dan tusschen G en 7 uur des mor gens en tusschen 10 en 11 uur des avonds.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1887 | | pagina 1