Vergadering van Dingsdag 10 April 1888. MH müSSm 10 Off'l Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van den -7 Maart 1888. 35 Tegenwoordig 13 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren Dr. N. Reeling Brou wer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten J. van der ScheerG. Menalda Mr. J. DirksJhr. Mr. G. van Eijsinga R. H. Dijkstra en S. H. Hijlkema. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholtburgemeester. I. Aan de orde wordt gesteld de beëediging van het nieuw benoemde raadslid, den heer D. Tigler Wijbrandi. Nadat deze door den secretaris ter vergadering is binnenge leid, deelt de V oorzittor hem mededat blijkens resolutie van Gedeputeerde Staten van 5 April jl. no. 14, tegen zijne toelating als raadslid geene bezwaren zijn ingebragt en noodigt hem uit tot aflegging van de belofte, bedoeld bij art. 87 der grondwet en van dieomschreven bij art 39 der gemeentewet. Nadat hieraan door hem is voldaanwenscht de voorzitter hem geluk bij de aanvaarding van deze betrekkingdie tijdroo- vend is en waarin men steeds de belangen van anderen heeft te behartigen doch die de zelfvoldoening schenken kandat men werkzaam is tot bevordering van het algemeen welzijn. Spr. hoopt, dat het hem gegeven worde, gedurende tal van jaren zijne krachten daaraan te wijden. De heer Wijbrandi neemt hierop zitting. II. De notulen van de vorige op 27 Maart jl. gehouden vergadering worden gelezen en vastgesteld. III. Wordt medegedeeld 1Mededeeling van de dagenwaarop de openbare lessen aan de gemeentescholen der 2e klasse b en der 3e klasse zul len worden gehouden. Op voorstel van den voorzitter worden de heeren van der ScheerMenaldaOosterhoffBuma en Meijer uitgenoodigd deze lessen bij te wonen. 2. Berigt van Gedeputeerde Staten, dat bij hun collegie is ontvangen een afschrift der verordening op het bouwen en op het inrigten van woningen en tegen het bewonen van voor de gezondheid nadeelige of voor het leven gevaarlijke woningen. De voorzitter deelt hierbij mede, dat deze verordening behoorlijk is afgekondigd en dus van kracht is. 3. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het raads besluit tot het doen van af- en overschrijvingen op de gemeente- begrooting, dienst 1887. 4. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het kohier der directe belasting op het inkomen, dienst 1888. 5. dat de inspecteur van het middelbaar onderwijs heeft goedgekeurd het raadsbesluit tot tijdelijke voorziening in de va cature van leerares in de Engelsche taal en letterkunde aan de Middelbare School voor meisjes. 6. het verslag van het eind-examen aan de burgeravond school. Wordt voor de leden ter visie gelegd. IV. Wordt ter tafel gebragt 1Eene nadere missive van den heer H. Beekkerk betreffende den aankoop van een perceel water. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. De rekening van het nieuwe stadsweeshuis, over 1887. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Oosterhoff, Meijer en Duparc. 3. Eene aanvraag tot goedkeuring van het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting der stadsarmenkamerdienst 1887. Wordt gesteld in handen van de heeren DijkstraBekhuis en Andreaeten fine van onderzoek en rapport. 4. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan de onderwijzeres Mej. M. Hempenius. 5. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot dem ping van eene sloot en afstand van grond aan de Baljéstraat. 6. Een advies der raadscommissie voor de reclames, omtrent een bezwaarschrift in beroep tegen een aanslag op het 2e sup pletoir kohier der directe belasting op het inkomen, dienst 1887. De stukken sub 4—6 worden voor de leden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 7. Een adres van den heer A. T. van Wijngaarden hou dende verzoek om eervol ontslag als hoofdopzigter der ge meentewerken. Wordt ten fine van berigt en raad gesteld in handen van burgemeester en wethouders. 8. Het verslag van den toestand der gemeente, over 1887. Van dit verslag zal aan de leden een gedrukt exemplaar worden uitgereikt. V. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproe pingsbrief vermelde punten. 1. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der rekening van de administratiekosten voor de stadsbank van leening dienst 1887. Conform het voorstel der commissie wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming besloten deze rekening goed te keuren tot een totaal bedrag van ƒ12,800.515. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlee nen van eervol ontslag aan Mevrouw C. J. J. BumaWijcker- held Bisdom als voogdes van het nieuwe stadsweeshuis. Wordt conform de conclusie van dit voorstel beslotenaan Mevrouw C. J. J. Bumageboren Wijckerheld Bisdomover eenkomstig haar verzoek eervol ontslag te verleenen als voogdes van het nieuwe stadsweeshuisonder dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten. De voorzitter sluit de vergadering. Boekdrukkerij van A. Jongbloed te Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1888 | | pagina 1