Vergadering van Dinsdag 14 Juli 1891. 70 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 2H Juni 181)1 blijkt hemdat ze niet overbodig is opdat niet later als soms een voorstel wordt gedaan tot verhooging van het school geld beweerd zou kunnen worden dat door de thans bespro ken aanvulling van art. 1 de raad heeft te kennen gegeven dat hij geen verhooging wenscht. De Voorzitter stelt voor oin de wijziging van deze ver ordening tot eene volgende vergadering uit te stellen. Burge meester en wethouders zijn dan in gelegenheid, dit punt te be spreken en eene juiste redactie voor te stellen. De heer van Harinxma thoe Slooten /.al zich er niet tegen verzetten indien de raad tot verdaging mocht besluiten hoewel hij dit niet noodig acht. De zaak toch is eenvoudig een gevolg van een vroeger raadsbesluit tot uitbreiding van de leer stof aan deze school. Nu dientengevolge in de verordening tot regeling van het lager onderwijs en in die tot regeling van de jaarwedden der onderwijzers in de betrekkelijke artikelen waar gesproken wordt van de Fransche taal dit aangevuld zal wor den met de Hoogduitsche taalzal dit ook dienen te geschieden in het heffingsbesluit voor schoolgelden. De raad heeft er nim mer aan gedacht, veel minder er over gesproken 0111 het school geld on die reden te verhoogen. Wordt nu zonder hoofdelijke stemming tot verdaging besloten. De overige onderdeelen van het voorstel worden onveranderd aangenomen. Alzoo is besloten 14), in de vermelding der leervakken voor cie scnooi uer klasse a (gemeenteschool no. 4), onder de woorden „de be ginselen der Fransche taal" te plaatsen „die der Hoogduitsche taal." 2. In art. 2 der verordening van 1881 (Gemeenteblad no. 15), aan het slot, zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij raads besluit, opgenomen in het Gemeenteblad van 1884 no. 6 in plaats van „in de Fransche taal" te stellen „in de Fransche of in de Hoogduitsche taal of in beide." 3. Het getal lokalen van het voor genoemde school bestemd gebouw in den loop van dit jaar te doen vermeerderen met vier. 4. Het getal onderwijzers aan deze school te vermeerderen met vieral naar gelang de vermeerdering van het getal lo kalen zal zijn gevorderd en de behoefte aan meer onderwijzers zich zal doen gevoelen. 5. Reeds dadelijk over te gaan tot aanstelling van een de zer onderwijzers en wel tot een met bevoegdheid tot het geven van onderwijs in de Hoogduitsche taal en bij voorkeur tevens bevoegd tot het geven van onderwijs in de Fransche taal. 6. Burgemeester en wethouders uit te noodigen den Raad de noodige financiëele voorstellen te doen tot uitvoering van het bovenbepaalde. 3. Nader rapport der raadscommissie omtrent eene aan vraag tot het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting van het Stadsziekenhuis dienst 1890. Wordt conform de conclusie besloten de nader gewijzigde af- en overschrijvingen goed te keuren. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot regeling van den grondslag voor pensioen voor leeraren aan de Burger daq- en avondschool. Wordt besloten ter voldoening aan art. 38 der wet van 9 Mei 1890 (Staats blad no. 78) tot regeling van de pensioenen der burgerlijke amb- I tenaren te bepalen, dat, te rekenen met ingang van 1 Januari 1891, tot grondslag, bedoeld bij art. 13 der aangehaalde wet, voor de volgende ambtenaren leeraren aan de Burger dag- en avondschool alhier zal strekken voor Samuel Peter Huizinga het bedrag zijner jaarwedde ad f 1300, Jan Bubberman het bedrag zijner jaarwedde ad 700 en Mr. Salomon J. Cohen het bedrag zijner jaarwedde ad ƒ400. 5. Reclames tegen aanslagen in de directe belasting op het inkomendienst 1891. In verband hiermede wfcrdt de openbare vergadering gesloten. Boekdrukkerij van A. Jongbloed, te Leeuwarden. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 14 Juli 1891. 71 Tegenwoordig 12 leden. Afwezig de heeren Mr. J. C. Meijer H. Kuipers S. H. Hijl- kemaMr. J. L. van Sloterdijck Jhr. Mr. C. van EijsingaJ. F. H. BekhuisMr. J. Minnema BnmaG. Menalda en Dr. J. Baart de la Faille. Voorzitter de heer P. Lycklama ii Nijeholtburgemeester. I. De notulen van de vorige op Dinsdag den 23 Juni j.l. ge houden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aangenomen 1. eene dankbetuiging van den heer Mr. J. Dirks voor de ontvangst van 's Raads gedenkpenning in zilver met oorkonde bij gelegenheid van zijn 80sten verjaardag. 2. eene dankbetuiging van den heer A. Hogenhuis voor het geschenk, hem vereerd bij gelegenheid van zijn veertigjarig jubilé als hoofdonderwijzer van de gemeentebewaarschool no. 4. 3. dat de secretaris verlof tot afwezigheid heeft bekomen en dat zijne functiën door den heer J. H. Menkemacommies ter secretariezullen worden waargenomen. 4. dat is ingekomen een schrijven van S. Gorterwaarne mend hoofd van en eerste onderwijzer aan de gemeenteschool no. Ij waarbij deze zich beklaagt over de wijze, waarop de voordracht voor hoofd van die school is opgemaakt. Dit schrijven wordtals niet op zegel gesteldter zijde gelegd. III. Wordt ter tafel gebracht 1. Het proces-verbaal van de opneming der kas van den ge meente-ontvanger op 9 Juli j.l. Wordt voor de leden ter visie gelegd. 2. Een adres van G. Tammenga slager te Hardegarijp hou dende verzoek van wijziging der verordening op den in- en ver voer enz. van vleeschvisch en vruchten. 3. Een adres van het bestuur der vereeniging tot verbetering van armenzorg waarbi] het den steun der gemeente verzoekt voor de oprichting van een algemeen ziekenfonds. 4. Een adres van de commissie voor de feestviering op den aanstaanden verjaardag van H. M. de Koningininhoudende het verzoek om op dien dag van gemeentewege muziekuitvoeringen te doen geven en een vuurwerk voor het volk te doen afsteken. 5. Een adres van eigenaren van woningen aan de Kapelsteeg, inhoudende het verzoek een gedeelte van de gedempte sloot grenzende aan hunne woningen met vrijen uitgang aan hen in gebruik af te staan. 6. Een adres van het bestuur der afd. Leeuwarden en van dc Friesche propaganda-commissie der vereeniging tot afschaf fing van sterken drankinhoudende het verzoek om eene sub sidie en een lokaal voor de alhier te houden algemeene verga dering. Wordt besloten de adressen sub 2 tot en met 6 om bericht en raad te stellen in handen van burgemeester en wethouders, dat sub 4 na eene bespreking tusschen den voorzitter, die da delijke behandeling voorstelde en den heer Troelstra, die in overweging gaf, het adres in handen te stellen van burgemeester en wethouderswelk laatste voorstel wordt aangenomen met 8 tegen 4 stemmen die van de heeren Dirks v. d. Scheer Oosterhoff en Dijkstra. 7. De rekening en verantwoording van het nieuwe stads weeshuis dienst 1890. Wordt om onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren van der ScheerBekhuis en Duparc. 8. De rekening en verantwoording van het stadsziekenhuis dienst 1890. Wordt om onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Dirks, Oosterhoff en Meijer. 9. Eene voordracht voor de benoeming van een hoofd van gemeenteschool no. 7. 10. Een voorstel van burgemeester en wethouders naar aan leiding van een verzoek der directie van de vereeniging „de Harmonie," om recht van opstal op een stuk gemeentegrond. 11Alsboven tot verhooging der jaarwedden van de hoofden der gemeentescholen nos. 9 en 11 wegens 12-jarigen dienst als zoodanig. J2. Alsboven tot verhuring van eene plek gemeentegrond aan J. van der Meij. 13. Alsboven tot vaststelling van een besluit tot heffing en eene verordening op de invordering van waagrechten. De stukken sub 7 tot en met 13 worden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 14. Alsboven tot overneming van gedeelten der sloot achter Tulpenburg en van de Fabrieksteeg. Dit voorstel heeft ter visie gelegen, om nog heden in behan deling te worden genomen. IV. Wordt overgegaan tot de behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van een voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging der gemeente-begrootingdienst 1891. Conform het voorstel van de commissie wordt besloten de voorgestelde wijziging goed te keuren. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders om J. O. lto- senboom op zijn verzoek met ingang van 10 Augustus 1891 eervol ontslag te verleenen als onderwijzer aan de gemeente school no. 2. Dienovereenkomstig wordt besloten. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verhooging der jaarwedde van den onderwijzer A. Veenstra. Overeenkomstig dit voorstel wordt besloten de jaarwedde van A. Veenstraonderwijzer met hoofdacte aan de gemeenteschool no. 5 met 100 te verhoogen en vast te stellen op 700 en die verhooging te doen rekenen te zijn ingegaan den 1 Juli 1891. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot overneming van gedeelten der sloot achter Tulpenburg en van de Fabriek steeg De Voorzitter deelt mede dat het wenschelijk isin de conclusie van het voorstel dat strekt om bedoelden grond enz. om niet van de eigenaren over te nemeneene wijziging te brengen, in dien zin dat de grond van de erven van Kammen en den heer Raeskin zal worden overgenomen voor ƒ5.— voor ieder en de gedeelten sloot voor ƒ1.voor ieder gedeelte. Deze wijziging is wenschelijk met het oog op de hooge kosten, verbonden aan een acte van schenking aan de gemeente. De heer van der Scheer heeft tot zijn leedwezen gezien, dat een der mede-eigenaren van deze slootn.l. J. K. Bakker geweigerd heeft het aan hem behoorend gedeelte evenals de anderen voor dat doel af te staan. Dit zal nu niet alleen ten gevolge hebben dat nog een gedeelte van die stinkende sloot zal blijven bestaanen den dampkring verpesten maar hier door zal ook eene belemmering ontstaan in het rioleeren van het gedempte gedeelte dat zeker nu niet kan geschieden. Mocht later die eigenaar of zijn rechtverkrijgende genegen worden be vonden om zijn gedeelte af te staan, dan zullen de kosten voor de rioleering belangrijk hooger worden dan wanneer dit werk nu terstond kon geschieden. Spr. hooptdat het dagelijksch bestuurdat, zooals hij weet, altijd inschikkelijk is tegenover eigenaren van dergelijke stin kende slooten in dit geval die inschikkelijkheid zal laten varen tegenover een dwarsdrijver als dezeen hem er steeds aan herinneren dat hij verplicht isom dat gedeelte in behoorlij ken staat van reinheid te brengen en voortdurend te houden. De Voorzitter zegt, 't ook te betreuren, dat de uitvoering van de geheele demping is afgestuit op de tegenwerking van een der belanghebbenden die zulke hooge eischen heeft gesteld,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1891 | | pagina 1