vmaii A IM oiiittytD Mwisiiiii 17 82 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden van Dinsdag 2 Augustus 1897. De heer Bekhuis moet er den heer van Sloterdijck op wijzendat hij indertijd den toestand der beschoeiing heeft opgenomen. Hij heeft niet gezegd, dat de toestand nu na de onlangs aangebrachte herstellingen goed is. Hij haalde slechts do mededeeling van burgemeester en wethouders aandat de meest gevaarlijke gedeelten zijn hersteld. De Voorzitter gelooft niet, dat er bezwaar bestaat tegen aanhouding van een besluit. Indien intusschen door het gemeentebestuur van Menaldumadeel de aandacht mocht worden gevestigd op een gevaarlijk puntwaarvan voor ziening dringend noodzakelijk is, dan zullen burgemeester en wethouders toch hieraan kunnen voldoen. De heer Troelstra heeft op zich zelf tegen aanneming der motie geen bezwaar. Burgemeester en wethouders zullen waarschijnlijk in de eerstvolgende vergadering met hun rapport gereed zijn en dan zal een besluit kunnen worden genomen. Spr. moet er echter op wijzen datal zijn de gevaarlijkste gedeelten in de walbeschoeiïng her steld, er toch nog gevaarlijke punten overblijven. De beraadslagingen worden gesloten. De motie van den heer van Sloterdijck wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders haar aan leiding van een verzoek van den heer S. Ilamelink directeur der Nederlandsche Tramwegmaatschappijom concessie voor den aanleg en de exploitatie van tramlijnen langs wgen dezer gemeente en tot het bekomen van subsidie. De heer Beucker Andreae stelt voor, de behandeling van dit voorstel tot eene volgende vergadering aan te houden. Hij vindt hiertoe aanleiding in de omstandigheid, dat bijna een derde der raadsleden afwezig zijn en het betreft toch een voorstel van grooten omvangzoowel technisch als financieel. De heer Hijlkema zal in het algemeen gaarne zijne stem geven aan een voorstel, om Leeuwarden door tram lijnen in betere verbinding te brengen met andere ge meenten maar deze verbindingen zou hij buiten het interieur der stad willen houden. Dit denkbeeld zat ook voor bij de commissie voor openbare werkendie haar bezwaar te kennen gaf tegen den aanleg van een tramlijn langs het nieuwe kanaal. Spr. heeft vernomen, dat er mogelijkheid op bestaat, om voor de tramlijn in de richting van Suameer van het spoorwegstation af de tramwagens langs de spoorlijn te laten loopen tot aan de spoorbrug. Dit zou een groot voordeel zijn de tramlijn bleef dan buiten het interieur der stad en bovendien zou dan het maken van een nieuwe brug onnoodig zijn, zoodat een der subsidiën ad/10,000 zou kunnen vervallen. Nu een voorstel tot verdaging der behandeling wordt gedaan, wil spr. dit steunen, omdat hierdoor burgemeester eu wethouders in de gelegenheid zullen zijn vooraf het door spr. aangeroerde punt te onderzoeken. De heer Troelstra zegt, dat het toch niet aangaat, om aan burgemeester en wethouders op te dragen een onderzoek in te stellen omtrent alle mogelijke plannen waarvan leden van den raad iets hebben vernomen. Spr. komt hierop terug, om den heer Hijlkema later niet teleur te stellen deze verwachte nietdatwanneer het voor stel in eene meer voltallige vergadering aan de orde komtburgemeester en wethouders rapport zullen uit brengen over eene zaak, waaromtrent zelfs bij dien ge- achten spreker geen de minste zekerheid bestaat. De heer Bekhuis heeft geen bezwaar tegen uitstel indien dit maar niet te lang duurt. Eene spoedige be handeling is gewenscht èn voor de zaak zelf èn voor den concessionarismet het oog op diens plannenbij de Provinciale Staten aanhangig. Wat nu het denkbeeld van den heer Hijlkema aangaat, spr. is het hierin met den heer Troelstra eens. Het voorstel van burgemeester en wethouders kan worden aangenomen. Immersdit betreft alleen het in beginsel verleenen der concessiemaar praejudieieert niet de wijze van aansluiting en verdere uitvoering. Volgens de conclussie van het voorstel zal de concessionaris verplicht zijnnader een volledig plan in te dienen en over dit plan zal de raad een oordeel kunnen uitspreken. De commissie voor openbare werken heeft de aanslui ting van de tram in de richting naar Suameer besproken, meer niet. Immers het staat bij den adressant volstrekt niet vasthoe en waar die aansluiting zal zijnmaar spr. weet wel, dat van eene uitvoering van het denkbeeld, door den hoer Hijlkema besprokenniets kan komen. I)e spoorwegmaatschappij geeft nooit toestemmingom trammaterieel langs hare lijnen te doen loopen. De beraadslagingen worden gesloten. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van den heer Beucker Andreae besloten. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot op hef fin g van de burgerdagschool en oprichting van eene school voor voortgezet en meer uitgebreid lager onderwijs. De heer Duparc heeft de volgende motie ingediend 1. Dit voorstel tot onderzoek te verzenden naar de sectiën, zooals deze op den eersten Dinsdag van de maand September a.s. zullen zijn samengesteld. 2. Te benoemen a. een tijdelijken directeur van de burgerdag-en avondschool b. een tijdelijken leeraar in de wis- en natuurkunde aan de burgerdag- en avondschool. 3. Burgemeester en wethouders uit te noodigenden raad aan te bieden eene voordracht voor de sub 2a en b bedoelde benoemingen. De heer Troelstra zal zich tegen de motie van den lieer Duparc niet verzetten. De zaak is belangrijk ge noeg om ze in klein comité te bespreken. Maar spr. wenscht toch een eenvoudige vraag te doen. Zullen bur gemeester en wethouders in de gelegenheid zijn om de in de motie bedoelde voordrachten te doen Het is toch zeker do bedoeling van den heer Dupa-com de bur gerdagschool geheel voorloopig in stand te houden. De heer Duparc meent uit het stilzwijgen der leden te mogen afleidendat de portée van zijn voorstel voldoen de wordt begrepen en daartegen geen bezwaren bestaan. Hij acht zich daarom evenzeer van toelichting als van verdediging ontslagen. Alleen heeft hij te antwoorden op de vraag van den heer Troelstra. Hij wenscht dien geachten spr. te doen opmerken, dat, al werden de voor stellen van burgemeester en wethouders heden onveran derd aangenomen dan nog eene tijdelijke voorziening zou noodig zijn. Men moet zich toch niet voorstellen, dat op een verzoek aan de regeering om vrijstelling van de vei- plichting tot het houden van eene burgerdagschool zoo piicijiing toe hol uuuuuu .ww 00 heel spoedig eene gunstige beschikking zou volgen. Daar toe heeft deze zaak te veel instantiën te doorloopen. Er moeten worden gehoord allereerst do inspecteur van het middelbaar onderwijs en Ged. Staten. Het zou in elk geval wel worden October, eer de opheffing der burger dagschool tot stand zou zijn gekomen. Maar dan blijft nog altijd over de burgeravondschool. Met den in Sep tember beginnenden nieuwen cursus moeten er dus in eik- geval zijn een tijdelijk directeur en een tijdelijk leeraar in de wis- en natuurkunde, in plaats van den heer Schef- felaar Klots. Wie dit zouden moeten zijn Spr. wijst er opdat er aan de burgerdag- en avondschool is een onder-directeur en dat, naar spr. is onderricht, er op dit oogenblik wel iemand zal zijn te vinden, met de bevoegd heid en bereid, om het onderwijs in de genoemde twee vakken tijdelijk op zich te nemen. De beraadslagingen worden gesloten. Do motie van den heer Duparc wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De voorzitter sluit de vergadering. Stoom Boek- en Steendrukkerij van X. MIEDEMA Co. Versing .lor Imn.Ningon van .Ion goincontoiaa.l te Leeuwarden, van Dinsdag 24 Augustus 1897. 83 Tegenwoordig 14 leden. Afwezig de heeren Mr. H. I). van Ketwich Verschuur. A. Duparc, S. II. Hijlkema, J. F. H. Bekhuis, C. L. B. J. Foitz, Mr. C. Beekhuis, T. Konter en Mr. I. Wolff. Voorzitter: de heer Mr. J. S. thoo SJootenburgemeesterdie met de volgende toespraak baron van Harinxma do vorgadering opent Mijne lleeren Bij het openen dezer vergadering herdenk ik met eer biedige hulde de nagedachtenis van ons afgestorven medelid mr. J. C. Meijer. Sedert elf jaren lid dezer ergadering vervulde hij ge durende vijf en een half jaar de betrekking van wethouder. De belangen van het onderwijsin het dagelijksch be stuur meer in het bijzonder aan zijne zorgen toevertrouwd, vonden in hem niet alleen een warm verdedigermaar vooral een leidsman die met onbekrompen blik de voor bereiding en uitvoering daarvan verzorgde. De onder wijzers en onderwijzeressen zoowel die verbonden aan het voorbereidend- als die aan het lager onderwijs ver bonden hadden in hem den man die met gloed en met ijver er naar streefde om hunne positie te verbeteren om hun den arbeid, aan hunne taak verbonden licht en aangenaam te maken. Maar het was niet alleen het onderwijswaaraan hij zijne krachten wijddein onze vergaderingen van het dagelijksch bestuur vooralhadden we telkens gelegenheid 0111 in het belang der gemeente ons voordeel te doen met zijne uitgebreido juridische .kennis. Sedert het laatste jaar bleek het helaas maar al te zeer, dat die krachten door eene slepende ongesteldheid werden ondermijnd en beangstigend was de traagheid, waarmede rapport der raadscommissie, in wier handen zijn gesteld een cursus tot opleiding van hoofdonderwijzers en hoofd onder w ij ze rossen Deze adressen worden om bericht en raad gesteld in handen van burgemeester en wethouders 3. De rekening van ontvangsten en uitgaven der gemeente over 1896. Heden tot de benoeming van eene commissie van onderzoek over te gaan 4. een voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van eene verordening omtrent don dienst bij de veemarkt en het personeel voor de inning der markt en woeggeldonen van eene instructie van den markt meester der veemarkt 5. oen voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eerrol ontslag aan den onderwijzer A. J. I.ambooy: 6. alsboven tot aanleg van rioleeringen in de Span jaardslaanden Arendstuin enz; 7. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der begrooting van de Stads-Armenkamer, dienst 1898. De stukken sub 4—7 worden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden behandeld, terwijl dat sub 4 zal worden gedrukt in de bijlagen tot het verslag van 's raads handelingen 8. een voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den heer M. J. Kollewijn als leeraar aan het gymnasium 9. eene aanbeveling van curatoren voor de benoeming van een tijdelijk leeraar aan het gymnasium 10. aanbevelingen voor de benoeming van een tijdelijk directeur van en oen tijdelijk leeraar in do wis- en natuurkunde aan do Burgerdag- en avondschool. De stukken sub 8, 9 en 10 hebben voor de leden ter visie gelegenom heden te worden behandeld. IV. Aan de orde wordt gesteld het heden ingediend onze overledene in den jongstverloopen winter een aan val van bronchitis te boven kwam. Na weken en weken klagens over de moeite, die in spannende geestesarbeid hem kosttescheen in den voor zomer geleidelijke beterschap te zullen intreden. Maar helaashet bleef bij den schijn. Toen in den van 1 geweest de raadsleden. geloofsbrieven van de nieuw benoemde Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten tot toelating als raadsleden van de heeren P. A. Wilhelmij, A. Duparc, dhr. Mr W. C. G. van Eijsinga, S. H. Hijl- avond van den 4den Juli mr. Meijer geheel uit eigen kema, T. Konter, Mr. H. D. v. Ketwich Verschuur, Mr. beweging op deze plaats de leden der Ned. Maatschappij 0. Beekhuis en Mi. A. Menalda. tot bevordering der Geneeskunst kwam recipieeren, ont- V. Wordt overgegaan tot behandeling oproepingsbrief vermelde punten. van de op den moette hij onder hen nog eenige vrienden die hij vroeger had leeren kennen. Hun en ook ons drukte hij toen voor de laatste maal de hand. Veel heeft de vrouwveel hebben de kinderen van iiii li 1. voorstel van burgemeester en wethouders tot net den overledene bi het langdurig sterfbed doorstaan. Hun i ...f, i i i verteenen van eervol ontslag aan den heer M. J. Kollewijn. bh ft alleen de troostdat het levendat op ruim ol- J J 1 leeraar aan het ginnnasium. jarigen ouderdom werd afgesneden een leven is geweest dat in alle opzichten welbesteed mocht heeten. Dankbaar erkent ook Leeuwardens Gemeenteraad de Conform dit voorstel wordt besloten verdiensten van zijn te vroeg ontslapen jongsten wet- me* ingang van 1 September 1897 aan den heer houder. Moge ook onze erkentelijkheid hun die bij na- Kollewijn op verzoek eervol ontslag te verleenen liet, tot troost zijn in hunne droefheid. a's 'eeraar *n (^e geschiedenis en aardrijkskunde aan het gymnasium. I. Do notulen van de vorige op 2 Augustus j.l. gehou den vergadering worden gelezen en goedgekeurd. -• Benoeming van een lijdelijk leeraar in de geschie denis en aardrijkskunde aan hel gymnasium. II. Wordt medegedeeld, dat door burgemeester en wethouders de verkiezing van een lid van den gemeente- curatoren van het gymnasium stellen voor, ter raad in het derde kiesdistrict, ter vervulling der plaats, vporkoming van stagnatie in het onderwijs, naar aanlei- opengevallen door In t overlijden van den heer Mr. J. G. ding van het aan den heer M. J. Kollewijn verleend Meijer, is bepaald op 7 September e.k.enzoo noodig (>ervo' ontslag een tijdelijk leeraar te benoemen, de stemming op 13 en de herstemming pp 20 September e.k. Zonder discussie wordt hiertoe besloten. Hl. Wordt ter tafel gebracht 1. een adres van E. Jongstra e. a. om huur van Voor de tijdelijke benoeming wordt door curatoren strooken grond bij den Oostersingel voorgedragen de heer J. G. de la Fontaine Verwey te 2. een adres van de heeren I. Visser e. a. om het i Groenloo, op eene bezoldiging berekend naar eene jaar- gebruik van een lokaal in gemeenteschool no. 10 voor wedde van ƒ100 per feitelijk lesuur per week.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1