Traüré ra Dinsdag, a Maait 1898. 22 Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 22 Februari 1898. Hij is het met den heer Troelstra eens dat men het meeste moet vragen willen de Provinciale Staten iets doen in het belang van het onderhoud van dezen weg, waar mede feitelijk de gemeenten zijn belast, dan zal de manier, waarop die hulp kan worden verleendwel gevonden worden. De heer Bekhuis zal geen amendement voorstellen maar hij is het niet eens met den heer Reeling Brouwer om het meeste te vragen. Neen, men mag niet meer vragen dan de billijkheid eischt. En dan kan subsidie worden verzocht voor de verzwaarde onderhoudslast, welke door de provincie is veroorzaakt. De beraadslagingen worden gesloten. Sub I van het voorstel wordt zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Sub II van het voor-stel, in stemming gebracht, wordt aangenomen met 19 tegen 2 stemmen, die der heeren Bekhuis en Duparc. De heer de la Faille was vertrokken. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot onder- handsche verhuring van perceelen weilandlangs het tweede gedeelte van het Nieuwe Kanaal. Burgemeester en wethouders stellen voor, te besluiten voorbehoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten de perceelen weiland, ter kadaster bekend gemeente Leeuwar den in sectie G No. 5916 ter grootte van1 17 80 5917 15 20 5925 - 1 78 50 5926 65 70 5928 1 11 40 5936 deels voor een grootte van .1 02 10 ter gezamenlijke grootte van 5 90 70 onderhands voor den tijd van drie jaren, in te gaan den 5 Maart 1898, te verhuren aan Rein Eelkes van der Weide, veehouder te Leeuwarden, tegen eene huursom van 416te betalen ten kantore van den gemeente ontvanger, in twee termijnen, vdór den 1 November en den 1 Mei van ieder huurjaartelkens de helften verder op door burgemeester en wethouders vast te stellen voorwaarden. Het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming aangenomen. De voorzitter sluit de vergadering. Stootn Boek- en Steendrukkerij van N. MIEDEMA Co. Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 8 Maart 1898. 23 Tegenwoordig 21 leden. Afwezigde heeren Dr. J. Baart de la Faille en A. Vlaskamp. Voorzitter: de heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten burgemeester. I. De notulen van de vorige op 22 Februari j.l. ge houden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de raadsbesluiten a. tot onderhandsche verhuring van eenige bleekjes aan het Oldehoofster Kerkhof b. tot id. van eenige perceelen weiland langs het 2e gedeelte van het Nieuwe Kanaal aan R. E. v. d. Weide; c. tot aanvaarding van den ten geschenke aangeboden lindeboom en het hek 2. dat bij de verhuring van terreinen Achter de Hoven zijn gegund perceel 1 aan H. Janssen en W. Altena voor ƒ26 per jaar, perceel 2 aan K. Posthuma voor ƒ20 per jaar, terwijl perceel 3 niet is gegund 3. dat door burgemeester on wethouders is aangewezen tot voorzitter van de commissie voor het stedelijk muziek korps, de heer Dr. N. Reeling Brouwer; 4. het verslag van het lager onderwijs over 1897 5. dat het sectie-onderzoek van het primitief kohier der directe belasting op het inkomen voor 1898 is afge- loopen en dat tot rapporteurs zijn benoemd de heeren MenaldaHaverschmidt en Dijkstra. 6. De Voorzitter deelt mede, dat burgemeester en wethouders van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor eene commissie uit hun midden eene particuliere audiëntie hebben aangevraagd en verkregen ter bespreking van de aansluiting van deze gemeente aan het intercommuuaal telefoonnet. Den 4 Maart j.l. is hieraan door den heer Reeling Brouwer en spr. gevolg gegeven. Zij hebben den Minister gevraagdof hij genegen zou zijnin de wijziging van hoofdstuk IX der staatsbegrootingbij Koninklijke bood schap van den 10 Februari j.l. bij de Tweede Kamer ingekomen nog de bepaling aan te brengen dat de ge meente Leeuwarden worde opgenomen onder de lijnen die aan het intercommunale telefoonnet zullen worden aangesloten. De Minister antwoordde, dat, met het oog op de om standigheid, dat de wijziging der staatsbegrooting nog aan de orde moet. worden gesteld en de behandeling nog wel een paar maanden zal traineeren het zich laat aanzien dat niet eerder dan in Juni met de uitvoering een aan vang zal kunnen worden gemaakt. Bij de weinige maanden die nog in dit jaar voor de uitvoering beschikbaar zullen zijnzou hetal ware het ook niet uit een financieel oogpunt, dan toch, omdat er geen voldoend personeel disponibel zou zijn onmogelijk wezen, om in 1898 nog andere lijnen in de voorgedragen aansluitingen op te nemen. Aan het verzoek der commissie kon daarom niet worden voldaan. Gedurende het onderhoud met den Minister is wel gebleken, dat deze genegen is, om gaandeweg de provin ciale hoofdplaatsen met het intercommunaal telefoonnet in aansluiting te brengen. De commissie is van de audiëntie teruggekomen wel niet met eene bepaalde toezegging van den Minister, maar toch met een indruk, dat men zich er mede mag vleien, dat in 1899 de aansluiting van Leeuwarden aan dat telefoonnet op de staatsbegrooting zal worden gebracht. De Minister heeft de commissie gemachtigd den raad in eene openbare vergadering hiervan mededeeling te doen. III. Wordt ter tafel gebracht 1. een voorstel der commissie voor het ontwerpen van strafverordeningen tot het aanbrengen van eenige wijzi gingen in de ontworpen verordening tot aanvulling van de verordening op het bouwen en op het inrichten van woningen en tegen het bewonen van voor de gezondheid nadeelige of voor het leven gevaarlijke woningen. Zal met het voorstel heden worden behandeld 2. een voorstel dier commissie uaar aanleiding van adressen van de Nederlandsche Vrouwenvereeniging tot verhooging van het zedelijk bewustzijn e. a., om het houden van openbare huizen van ontucht strafbaar te stellen. Zal worden gedrukt in de bijlagen tot het raadsverslag en in eene volgende vergadering worden behandeld 3. een adres van het hoofdbestuur der Nederlandsche Middernachtzendingvereeniginginhoudende het verzoek het houden van openlijke huizen van ontucht te verbieden en tot intrekking van de verordening op die huizen en de publieke vrouwen. Zal worden behandeld met het voorstel sub 2 4. adressen van W. Feenstra en G. R. H. Pel alhier en R. Steensma J.Hz. te Franeker, allen graanhandelaren, tot intrekking van de verordeningregelende het meten en wegen van granen enz.en wederinvoering van de oude meet- en weegwijze. Deze adressen worden om praeadvies in handen van burgemeester en wethouders gesteld 5. een voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. S. Bakker als onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 11 6. een rapport der raadscommissie omtrent eene wijziging der begrooting van het nieuwe stads-weeshuis voor 1897 7. alsboven omtrent eene gewijzigde begrooting van de stads-armonkamer voor 1897. De stukken sub 56 en 7 worden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te worden behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief geplaatste punten. 1. Regeling der rangorde der zitting van de leden van den raad. Bij loting worden toegewezen aats no. 1 aan den heer Mr. W. Kolff 2 Mr. II. D. vanKetwichVerschuur; 3 p H. Beucker Andreae 4 A. Vlaskamp 5 W. J. Oosterhoff p 6 Mr. J. L. van Sloterdijck 7 p A. Duparc 8 P. A. Wilhelmij 9 R. H. Dijkstra 10 D. Tigler Wijbrandi 11 P p Mr. A. Menalda 12 p Dr. J. Baart de la Faille 13 J. Theunisse 1 1 T. Kon ter x> 15 Mr. C. Beekhuis 16 P N. T. Haverschmidt p 17 p C. L. B. J. Feitz p 18 Jhr. Mr. W. C. G. van Eijsinga; 19 p J. F. H. Bekhuis; 20 p S. H. Hijlkema. 2. Vernieuwing der sectiën van den raad. De uitslag der gehouden loting is, dat worden aan gewezen van de le sectie, waarvan de burgemeester voorzitter is, tot leden de heeren C. L. B. J. Feitz, Dr. J. Baart de la FailleD. Tigler WijbrandiMr. C. BeekhuisA. DuparcMr. W. Kollf en J. Troelstrawethouder

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1898 | | pagina 1