IWÉI9 «ao Mag 5 Mei 1931. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 5 Mei 1931. 65 Tegenwoordig 25 leden, te weten: de heeren Visser, Feitsma, O. F. de Vries, M. Molenaar, Terpstra, Tie- mersma, Dijkstra, Hofstra, Tamminga, Hooiring, mevr. BuismanBlok Wijbrandi, de heeren Botke, J. de Boer, Peletier, Lautenbach, IJ. de Vries, Westerhuis, Balk, B. Molenaar, mevrouw Van DijkSmit, de heeren Westra, Ritmeester, Muller, Oosterhoff en Vromen. Afwezig de heeren H. de Boer en Van der Veen. Voorzitter de heer Jhr. Mr. J. M. van Beyma, Burgemeester. Te behandelen punten 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 3 en 24 Maart 1931. 2. Mededeelingen en rapporten. 3. Benoeming van een onderwijzer en eene onder wijzeres aan de school voor buitengewoon lager onder wijs. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot voorloopige vaststelling van de balansen op 31 Decem ber 1929 en de winst- en verliesrekening over 1929 van: 1. het bedrijf der Gemeentewerken; 2. het Gemeentelijk Grondbedrijf; 3. het Gemeentelijk Woningbedrijf; 4. de Gemeentelijke Gasfabriek; 5. het Gemeentelijk Electriciteitbedrijf 6. het bedrijf der Gemeentereiniging; 7. de Stads Bank van Leening; 8. het Openbaar Slachthuis. 5. Alsvoren tot goedkeuring van de rekeningen over 1929 van a. de Stads-Armenkamer; b. het Stads-Ziekenhuis; c. het Nieuwe Stads Weeshuis; d. den Armenraad. 6. Voorloopige vaststelling van de gemeentereke ning, dienst 1929 (bijlage no. 7) met de verantwoording van Burgemeester en Wethouders. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de gemeentebegrooting, dienst 1930. 8. Alsvoren tot overneming van den grond der stoe pen voor de perceelen Zuidvliet no. 30, Ruiterskwartier no. 51 en Tuinen no. 13, onderscheidenlijk van L. J. van der Honing, J. Feddema en J. Prinsen. 9. Alsvoren tot overneming van den grond der stoep voor het perceel Korfmakersstraat no. 15 van E. Weima. 10. Alsvoren tot aankoop van een bleek aan Olde- galileën van D. Osenga. 11. Alsvoren tot verkoop van een perceel bouwter rein aan de Leeuwrikstraat aan J. en M. Lerk. 12. Alsvoren tot aankoop van a. een perceel tuingrond aan den Harlingertrekweg; b. de woningen Poppebuurt no. 20 en Laagpad nos. 4 en 8. 13. Alsvoren tot verhuring van een gedeelte van het perceel hoek Tuinen en Voorstreek, plaatselijk bekend Voorstreek no. 56 en Turfmarkt no. 6, aan J. Prinsen. 14. Alsvoren tot verhuring van a. het winkelhuis Oude Oosterstraat no. 4 aan S. Goedemoed; b. het winkelhuis Ossekop no. 1 aan Th. van der Meer. 15. Alsvoren tot verhuring van het winkelhuis Scha pestraat no. 56 aan J. Fokkens. 16. Alsvoren tot vaststelling van rooilijnen voor de bebouwing langs de Oostzijde van het nog aan te leg gen gedeelte van de Westerparkstraat en langs de door te trekken Harlingerstraat en Tramstraat. 17. Alsvoren inzake de verbreeding van de Peper straat en de Paardepijp. 18. Alsvoren tot wijziging van de instructie van den Gemeente-ontvanger (bijlage no. 9). 19. Onderzoek van den geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van den Raad, den heer P. A. Koopal. 20 (aan de agenda toegevoegd). Voorstel van Bur gemeester en Wethouders tot aankoop van het perceel Noorderplantage no. 5. 1. De notulen der vergaderingen van 3 en 24 Maart 1931 worden onveranderd vastgesteld. 2. Wordt medegedeeld a. dankbetuiging van Z. K. H. den Prins der Neder landen voor de gelukwenschen Hem bij zijn verjaardag namens het Gemeentebestuur aangeboden; b. dankbetuiging voor de gelukwenschen, namens het Gemeentebestuur en burgerij aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana aangeboden bij gelegenheid van de herdenking van Haren geboortedag; c. dat Gedeputeerde Staten hebben verdaagd hunne beslissing omtrent het Raads besluit d.d. 24 Maart 1931, betreffende tegemoetkoming in de huur over 1930 aan onderscheidene huurders van gemeentelijke landerijen; hebben goedgekeurd de Raadsbesluiten d.d. 3 Maart 1931 tot vaststelling van een rooilijn voor de bebouwing langs de Zuidzijde van het ontworpen plein ten Zuidwesten van den Mr. P. J. Troelstraweg; 24 Maart 1931 in zake tegemoetkoming in de huur over 1930 van onderscheidene huurders van gemeente lijke landerijen; 14 April tot afstand in erfpacht van bouwterrein aan de Warmoezenierstraat en aan den Weg Achter de Hoven en verhuring van weiland aan den Lekkumerweg en van tuingrond aan den Groningerstraatweg. De stukken sub ac worden voor kennisgeving aan genomen. d. bericht van den Voorzitter van het Hoofdstem bureau voor de verkiezingen van den Gemeenteraad dat de heer P. A. Koopal zijne benoeming tot lid van den Gemeenteraad heeft aangenomen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Het onderzoek van den geloofsbrief des heeren Koopal is onder punt 19 op de agenda voor heden geplaatst. e. schrijven van de Verkeerscommissie der Handels reizigers-organisaties in deze gemeente om bij de Neder- landsche spoorwegen stappen te doen betreffende het laten rijden van de nieuwe 3e klas personenwagens op de lijnen van uit het Zuiden naar Leeuwarden en om gekeerd. Wordt voorgesteld dit schrijven in handen van Bur gemeester en Wethouders te stellen ter afdoening. De beraadslagingen worden geopend. De heer Botke: Ik heb dit adres van de Verkeerscom missie der Handelsreizigers-organisaties met belang stelling gelezen en ik kan zeggen, dat ik met den inhoud van dit adres volkomen instem. Het schijnt wel, dat de Directie van de Nederlandsche Spoorwegen Leeuwarden en Friesland in het algemeen beschouwt als een stad en gewest, die wel een klein beetje stiefmoederlijk behandeld kunnen worden. Ik ge loof dat het goed is, er bij de Maatschappij op aan te dringen, daarin zoo mogelijk verandering te brengen. Ik ben het volkomen eens met de Verkeerscommissie van de handelsreizigers-organisaties, dat het voor het spoorwegverkeer van en naar Leeuwarden van belang is, dat de nieuw model 3de klas wagens, evenals elders, daar ook worden ingelegd. Dat zal zeer zeker het ver keer naar onze stad bevorderen en het is vooral ook van belang voor hen, die 3e klas reizen en groote trajecten moeten afleggen. Burgemeester en Wethouders stellen nu voor, dit schrijven in hun handen te stellen ter afdoening. Dit

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1931 | | pagina 1