36 A Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van woensdag 28 november 1956 RAADSVERGADERING Spr. heeft met zijn betoog willen aantonen, dat niet de gehele schuld voor de vertragingen bij de dienst zelf gezocht moet worden, maar voor een groot deel ook bij het publiek. De heer Tiekst.ra (weth.) zou bijna veronderstellen, dat hij na de discussie in de raad niets meer behoeft te zeggen. Hij prijst zich gelukkig, dat er een deskun dige aanwezig is, die zijn licht over deze zaak deed schijnen en dat de heer De Jong nadrukkelijk heeft uitgesproken, dat het publiek, om tot het goed func tioneren van deze dienst te komen, ook een grote mate van medewerking dient te verlenen. Spr. vindt het op zichzelf niet prettig, wanneer op merkingen van deze aard buiten het sectleverslag om worden gemaakt. Hij acht het beter, dat dergelijke dingen daarin tot uitdrukking komen. De stadsautobusdienst rijdt sedert februari van dit jaar op 3 lijnen. De derde lijn is ingesteld, nadat dui delijk was gebleken, dat de lijnen, waarop oorspronke lijk werd gereden, het optimum hadden overschreden. Dit gaf aanleiding tot reorganisatie van de dienst. Lijn 1 heeft daarbij haar route behouden en lijn 2 heeft een deel van haar debiet afgestaan aan lijn 3. Leeu warden mag zich gelukkig prijzen, dat de ontwikke ling zodanig is geweest, dat men nu de beschikking heeft over een dergelijke dienst. Zou de dienst func tioneren op de wijze, zoals de heer Van der Meer het vraagt en de heer Santema het eist, dan zou de ge meente Leeuwarden er zelf een zodanige dienst op na moeten houden, met alle consequenties van dien. Dan zouden de uitgaven het drievoud van het huidige sub sidie moeten bedragen. (De heer Pols: Meer.). De heer Pols is pessimistischer dan spr. Spr. vindt het drie voud al een behoorlijk bedrag. Normale lijndiensten zijn minder gevoelig voor het bezwaar van slechte weersomstandigheden dan lokale diensten. De 20-minuten-rijtijden zijn zo krap als het maar enigszins mogelijk is; een kwartier-dienst zou nog veel hogere eisen stellen en aanzienlijk grotere financiële offers vragen. Spr. is het met de heer De Jong eens, dat er al veel gewonnen was, wanneer het publiek veel meer bus- minded was en wist, hoe zich te gedragen, door bijv. niet met een briefje van tien te komen, als men 17 ct. moet betalen en meer gebruik maakte van de 4-, 8- of 10-rittenkaarten. Hoe het echter ook zij, in de spertijd zal men altijd rekening moeten houden met vertraging. 's Ochtends tussen 8 en 9.30, 's middags ten tijde van het ziekenhuisbezoek en 's avonds tussen 7 en 8 zijn de lijnen zwaar belast en dan zal men met vertraging rekening moeten houden. Volkomen terecht heeft de heer Beeksma er op ge attendeerd, dat men, als men eisen stelt aan zo'n dienst, zich wel moet realiseren, dat men vervoerd wordt te gen bedragen, lager dan de kostprijs. Spr. wil er ook op wijzen, dat men de situatie van de laatste maanden niet als uitgangspunt behoort te nemen, want de stadsautobusdienst heeft ook aanzien lijke bezwaren ondervonden van een groot aantal werk zaamheden, die zo voor en na in de stad hebben plaats gehad. Spr. denkt in het bijzonder aan de verbetering van de Bildtsestraat en de demping van de Keizers gracht. De busdienst werd hierdoor telkenmale ge stagneerd en moest zijn route verleggen. Dat was dus ook niet in het voordeel van een vlotte uitvoering van de dienst. De wijze, waarop de dienst verricht wordt, maakt evenwel, dat hij op de basis van de lage prijzen kan worden gehandhaafd. De hear Van der Schaaf (weth.) seit, dat de fraech oer sltülplakken oftowol abri's mear op it terrein fan iepenbiere wurken leit. Datoangeande kin spr. mei- diele, dat dy saek yn it forroune „lytse jier" in bilang- ryk stik foarütkommen is. Der is mei in kombinaesje fan autobusündernimmers al fierhinne oerienstimming birikt. It is lykwols noch net hielendal klear; der wurdt noch in lyts bytsje oer de kostenfordieling praet. Ek oer de plakken, hwer't de abri's fêstige wurde sille, binne wy it, sa seit spr., sa goed as iens. It kolleezje hat dêr ek al syn bitinken oer jown. Nou hat de hear Santema ek noch frege, oft dy abri's ek foar de stêdsautobustsjinst bistimd binne. Hja binne spesiael makke foar de ütgeande tsjinsten, mar as der nou tafallich op 5 m öfstan in halte is foar de stêds autobustsjinst, dan sil it publyk wol sa wiis wêze om ek fan de abri gebrük to meitsjen. Volgno. 578 wordt onveranderd vastgesteld, waarna de gehele begroting met de wijzigingen nos. 1 en 2, z.h.st., overeenkomstig het voorstel van B. en W., wordt aangenomen. Punt 5 (bijlage no. 281). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. van woensdag 28 november 1956 Aanwezig: 31 leden. Afwezig: mevr. Dr. A. C. A. Blanksma-Kok en de heer Schootstra; 2 vacatures. Voorzitter: de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, burgemeester. Te behandelen punten: 1. Mededelingen. 2. Voorstel tot het aankopen van de percelen Bleker- straat no. 22 en Houtstraat no. 102, van W. Platte en F. de Lange, beiden alhier, resp. van C. H. Heiner, alhier, en J. Heiner te Tilburg (bijlage no. 300). 3. Voorstel tot het aankopen van een schiphuis, gelegen aan de Potmarge, van A. Slof, alhier (bijlage no. 295). 4. Voorstel tot het aankopen van een grondstrook, gelegen aan de Lambert Jacobszstraat, hoek Molenpad, van mr. G. J. van der Meij, alhier (bijlage no. 284). 5. Voorstel tot het aankopen van grond, gelegen in Leeuwarden-Zuid, ten noorden van het Van Harinxma- kanaal, van G. de Boer te Goutum (bijlage no. 296). 6. Voorstel tot het afstaan in erfpacht van een perceel bouwterrein, gelegen aan de westzijde van de Schieringerweg, aan J. H. Vellema, alhier (bijlage no. 291). 7. Voorstel met betrekking tot het beschikbaar stel len van een terrein, gelegen ten oosten van het Kalver- dijkje, voor de bouw van een dierentehuis (bijlage no. 292). 8. Voorstel tot het wijzigen van de uitbreidings plannen in onderdelen, genaamd „Uitbreidingsplan West" en „Uitbreidingsplan Oost", in verband met de toenemende vraag naar bouwterreinen voor autogarages (bijlage no. 293). 9. Voorstel tot het verhogen van het kostenbedrag ex artikel 32, le lid, van het Besluit buitengewoon lager onderwijs 1949, alsmede tot het verhogen van de voor schotten op de exploitatie-vergoeding aan bijzondere schoolbesturen, beide voor 1956 (bijlage no. 280). 10. Voorstel tot het verhogen van het kostenbedrag ex artikel 55 bis der Lager-onderwijswet 1920, alsmede tot het verhogen van de voorschotten op de exploitatie vergoeding aan bijzondere schoolbesturen, beide voor 1956 (bijlage no. 283). 11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden aan het bestuur van het St. Lucia Gesticht te Rotter dam voor de aanschaffing van een rijwielstallnig bij de school voor uitgebreid lager onderwijs aan de Grote Kerkstraat no. 81, alhier (bijlage no. 282). 12. Voorstel om te verklaren, dat de oprichting en instandhouding van een uitgebreid technische school in deze gemeente nodig wordt geoordeeld (bijlage no. 299). 13. Voorstel met betrekking tot de hulp aan Hon gaarse vluchtelingen (bijlage no. 294). 14. Voorstel tot het garanderen van de tijdige be taling van rente en aflossing van hypothecaire geld leningen, welke door de N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten te Assen aan een aantal van haar bouw- spaarders zullen worden verstrekt (bijlage no. 285). 15. Voorstel tot het wijzigen van de met de stich ting „Volkscrediet", alhier, gesloten rekening-courant- overeenkomst (bijlage no. 286). 16. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, waarbij het in rekening-courant op te nemen krediet voor het jaar 1957 wordt vastgesteld op f 1.000.000, (bijlage no. 287). 17. Voorstel om burgemeester en wethouders te machtigen gedurende het dienstjaar 1957 kasgeldlenin gen te sluiten (bijlage no. 288). 18. Voorstel tot het verbeteren van de openbare verlichting langs verschillende straten (bijlage no. 297). 19. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebe groting voor het dienstjaar 1956 (bijlage no. 289). 20. Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebe groting en van de begrotingen van het grondbedrijf en van de energiebedrijven, voor het dienstjaar 1956 (bijlage no. 298). 21. Voorstel tot het vaststellen van een verordening, als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 43 der Drankwet (Staatsblad 1931, no. 476) (bijlage no. 301). 22. Voorstel tot het vaststellen van een verordening tot heffing van schoolgeld aan de gemeentelijke kleu terscholen (bijlage no. 290). 23. Voorstel tot het wijzigen van de Bouwverorde ningen voor deze gemeente (bijlage no. 302). Punt 1. De Voorzitter deelt mede: A. dat Ged. Staten van Friesland hebben goedgekeurd: 1. het raadsbesluit van 5 september 1956: tot aankoop van de percelen Blekerstraat no. 37 en Houtdwarsstraat nos. 2 en 4, van G. W. Stienstra, alhier; 2. de raadsbesluiten van 26 september 1956: a. tot verkoop van industrieterrein, gelegen in Leeuwarden-West, aan de stichting „Leeuwarder Industriegebouwen" en J. Martens, alhier; b. tot aankoop van een aantal perceeltjes grond van de fa. Bouw- en Exploitatiebedrijf „Het Engelse Plein", alhier; c. tot uitgifte in erfpacht van een perceel bouw terrein, gelegen aan de oostzijde van de Berlioz- straat, aan de Vereniging van Zelfstandige Melk handelaren voor Leeuwarden en omgeving; d. tot het aangaan van een grondruil met betrek king tot gronden, gelegen aan de Julianastraat, met de Coöperatieve Condensfabriek „Friesland", alhier; e. tot aankoop van een aantal schiphuizen, gelegen aan de Potmarge; f. tot aankoop van een aantal woningen, gelegen aan de Houtstraat, de Blekerstraat, de Wester straat, de IJsbaanstraat en de I-Iendriksbuurt; 3. de raadsbesluiten van 17 oktober 1956: a. tot aankoop van de percelen Groeneweg nos. 315,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1956 | | pagina 1