1 RAADSVERGADERING Verslag van de handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden van maandag 17 febrnari 1975 van maandag 17 februari 1975 Aanwezig 37 leden de dames E. Brandenburg- Sjoerdsma, mr. E.N.J. Smit, G. Visscher-Bouwer, M.M. Th. Visser-van den Bos, A.J. de Vos en A. Willemsma de Jong en de heren J. de Beer, S. Bouma, J. ten Brug (weth.), G. Buising, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, drs. M.H.G. de Greet, O. Heidinga, J. Hoekstra, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. de Jong, A. Klomp, J. Knol, W.S.P.P. de Leeuw, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree, A. Pronk, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J.B. Singelsma, K. Spoelstra, N. Sterk, P. van der Veen, L. Visser, G. de Vries (weth.), P.D. van der Wal en K. Weide (weth.). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer P.P. de Jong. Voorts zijn aanwezig: de heren H. Achterhof, direc teur Stedebouw en Bouwkunde van de Dienst Stads ontwikkeling, ir. P.H. Dirkzwager, adj, directeur van het Ingenieursbureau voor Verkeerskunde, ir. J.J. Mul ler, directeur Openbare Werken van de Dienst Stads ontwikkeling, mr. W.J.G. Reumer, loco-secretaris, mr. H.J. Winkelman, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, en J. Wijngaarden, hoofd van de af deling Volkshuisvesting en Openbare Werken. Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 28 oktober 1974, 2. Mededelingen. 3. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 41). 3a. Aankoop van de panden Gouverneursplein 35 en (voorheen) Kleine Hoogstraat 3 (bijlage no. 48). 4. Verkoop erfpaehtsgrond (bijlage no. 35). 5. Verkoop van een perceel industrieterrein, gelegen ten noorden van de Einsteinweg (bijlage no. 32). 6. Verkoop grondstrookje aan de Stichting Dien stencentrum Het Vliet (bijlage no. 33). 7. Verkoop van een aan het Nieuw Rapenburg ge legen perceel bouwterrein aan A.G. Rosier (bijlage no. 37). 8. Aangaan van een overeenkomst van grondruil m.b.t. ten noorden van de Huizumerlaan gelegen per ceelsgedeelten met Steensma B.V. (bijlage no. 36). 9. Vaststellen voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Achter de Grote Kerk (bijlage no 42). 9a. Vaststellen voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het bouw perceel van de heer N.W. van der Weij, Lapedyk 6 te Wijtgaard (bijlage no. 49). 10. Toekomstige wegenstructuur Leeuwarden (bijlage no. 27). 11. Aanleggen centrale riolering in een gedeelte van de binnenstad (bijlage no. 31). 11a. Wijzigen van de Verordening betaald parkeren 1972 en van de Parkeergeldverordening (bijlage no. 50). 12. Vaststellen aantal wekelijkse lesuren vakonder wijs openbare scholen en toekennen voorschotten bij zondere scholen voor buitengewoon onderwijs, beide voor 1975 (bijlage no. 38). 13. Vaststellen exploitatiekostenbedragen ex artikel 186, le lid, en 189, 5e lid, van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967 voor het openbaar en bijzonder buiten gewoon onderwijs en toekennen voorschotten aan bij zondere scholen, alles voor 1975 (bijlage no. 39). 14. Vaststellen expoitatiekostenbedrag ex artikel 55bis der Lager-onderwijswet 1920 voor het openbaar gewoon lager onderwijs voor 1975 (bijlage no. 40). 15. Nieuwbouw brandweerkazerne aan de Aldlansdyk (bijlage no. 44). 16. Avondverkoop in het winkelcentrum Stephenson op 9, 10 en 11 april 1975 (bijlage no. 34). 17. Wijzigen van de Verordening op de heffing en in vordering van reinigingsrechten (bijlage no. 30). 18. Toekennen van beheersbevoegdheden aan de Com missie voor het Princessehof met betrekking tot schen kingen en bruiklenen (bijlage no. 28). 19. Delegatie verhuurbevoegdheid betreffende op stallen, ondergebracht bij de Algemene Dienst (bijlage no. 43). 20. Wijzigen Reglement, regelende de behandelings procedure van verzoekschriften aan de gemeenteraad (bijlage no. 45). 21. Wijzigen Verordening onroerend-goedbelasting. Vaststellen tarieven voor 1975 (bijlage no. 29). 22. Wijzigen van de gemeentebegroting en van de be grotingen van de takken van dienst voor het dienst jaar 1973 (bijlage no. 47). 23. Wijzigen van de gemeentebegroting en van de be grotingen van het Woningbedrijf, de Dienst voor Rei niging en Brandweer en de Dienst Stadsontwikkeling voor het dienstjaar 1975 (bijlage no. 46). De Voorzitter: Dames en heren, ik heet u hartelijk welkom op deze vergadering van de gemeenteraad. Ik stel voor dat wij snel met onze werkzaamheden beginnen. Punt 1. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Punt 2. Rondgezonden mededelingen. Sub A t.e.m. F. De berichten, het besluit, de mededelingen, de rap porten en de beschikkingen worden voor kennisgeving aangenomen. Sub G. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van b. en w. Sub H. De motie wordt voor kennisgeving aangenomen. Sub I en J. Besloten wordt overeenkomstig de voorstellen van b. en w. Sub K. De heer De Pree: In Leeuwarden is de woningnood zo langzamerhand verdwenen; dat geldt voor particulie ren, maar niet voor onderwijsinstellingen. Op grond van die woningnood is de brief van de betreffende akademie bij u terecht gekomen. Het is zoals u weet een onderwijsinstelling die het aan alle kanten moeilijk heeft, niet alleen dat zij onzekerheid heeft over de vraag of zij na 1 september van dit jaar nog wel een dak boven het hoofd heeft, maar ook over de vraag welk dak dat zal zijn en of dat dak zo ruim zal zijn dat er nieuwe studenten aangenomen kunnen worden. Ik heb het gevoel dat het voor de akademie zeker, maar ook voor de gemeente vanuit een oogpunt van pluriformiteit van onderwijsinstellingen, van belang is dat deze instelling zodanig gehuisvest is dat zij met de activiteiten en opleidingen door kan gaan en even tueel zelfs kan uitbreiden. Nu hebt u als reactie op de brief gezegd dat het probleem alle aandacht van het college heeft; u stelt voor de brief in handen van b. en w. te stellen teb af doening. Ik heb alle vertrouwen in de wijze waarop u

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1975 | | pagina 1