RAADSVERGADERING van maandag, 12 maart 1979. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 12 maart 1979. Aanwezig 35 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van dqr Werf, A. Willemsma-de Jong en E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boeiens, J. ten Brug (weth.), G. Bui- sinc) drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (wethir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, dr. W.A. de Pree (weth.), A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schaafsma, J. Schagen, 'N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Afwezig: mevrouw T.A. Wielinga-Graansma en de heer J.R. Bijkersma. Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, plv. hoofd van de afdeling Sociale Zaken en We; rijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volks hui zesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Za ke, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs, en s. H. Sikkema, fungerend hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Or ganisatie. Te handelen punten: 1 'aststellen van de notulen van de vergadering van de raad van 18 december 1978. 2 Mededelingen. 3 -.ankoop van het perceel met opstal Verlengde Schrans 41 (bijlage no. 112). A Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 100). 'erkoop van twee ten noorden van de Looijerstraat gelegen grondstrookjes (bijlage no. 92). 6 "erkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Camminghaburen Haven-Noord gelegen perceel bouwterrein aan J. Hilverda (bijlage no. 94). Verkoop van een in het bestemmingsplangebied Hemrik gelegen perceeltje industrieterrein aan de Staat der Nederlanden (bijlage no. 90). 6 Vestigen erfdienstbaarheid ten behoeve van uitweg terrein Visser Beleggingen B.V. aan de Tessel- schadestraat (bijlage no. 102). Aangaan van overeenkomsten tot het dempen van tot de eigendommen van derden behorende hal ve bermsloten langs de Buorren te Lekkum (bijlage no. 1 15). 1' 'readvies inzake de brief van de heer J. de Jong, Engelumerstraat 44, inzake het terrein gele ien aan de Vegelinstraat (bijlage no. 97).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1979 | | pagina 1