1 Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 22 september 1980. RAADSVERGADERING van maandag, 22 september 1980. Aanwezig 35 leden: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, J. de Jong, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, M.A.D. Waalkens, J. van der Werf, T. Wielinga-Graansma, A. Willem?- sma-de Jong (vanaf 19.35 uur) en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren J. de Beer, T.A. Boelens, J. ten Brug (weth.), G. Buising, J.R. Bijkersma, drs. G.J. van den Eist, G.F. Eijgelaar (weth.), ir. C.G.H. Geerts, D.E. Heere, H. ten Hoeve, H. Jansma, J.F. Janssen, C. de Jong, J. Knol, H. Meijerhof, W. Miedema, A. Pronk, mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), J. Schagen, N. Sterk, P.J. Sijbesma, L. Visser, G. de Vries (weth.) en P.D. van der Wal. Afwezig: mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heer dr. W.A. de Pree (weth.). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden (tot de tweede pauze), H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Or dening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs (tot de tweede pauze), W.C. Peters, wnd. directeur Dienst voor Reiniging en Brandweer (afd. Reiniging), drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie, en ir. H. Surink, directeur van de NV Frigas. Te behandelen punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 12 mei 1980, 2 juni 1980, 23 en 24 juni 1980 en 11 augustus 1980. 2. Mededelingen. 3. Aankoop van ten zuiden van het Van Harinxmakanaal gelegen grond (bijlage no. 365). 4. Aankoop diverse percelen (bijlage no. 370). 5. Verkoop erfpachtsgrond (bijlage no. 364). 6. Verkoop van een ten noorden van het perceel Winterakoniet 20 gelegen strookje grond aan H. Hon- dius (bijlage no. 350). 7. Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Camminghaburen Haven-Noord gelegen perceel bouwterrein aan E.S. Westra (bijlage no. 352). 8. Ontbinden van de met K. Henke gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een in het bestem mingsplangebied Hemrik gelegen perceel industrieterrein (bijlage no. 354). 9. Aangaan van een overeenkomst van ruiling met betrekking tot in het gebied Camstraburen-Zuid gelegen onroerend goed (bijlage no. 351). 10. Vaststellen bestemmingsplan Langemarktstraat-Noord (bijlage no. 363).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1980 | | pagina 1