centra mogen straks niet het kind van de rekening worden als zij tot expansie willen komen. Het bedroe dat naar Hippo gaat, is niet gering, zoals ik in eerste instantie al zei. Wij blijven derhalve de ontwik kelingen in dezen met meer dan gewone interesse volgen waar het de andere jeugdcentra die ook binne stadsgebonden zijn betreft. In de Verkeerscommissie is herhaaldelijk de problematiek van het laden en lossen aan de WilSems- kade ten behoeve van de daar gevestigde bedrijven aan de orde geweest. Ik heb dit punt in eerste in stantie niet genoemd. Er zijn veel alternatieven aan de orde geweest, waarbij vele suggesties zijn be sproken. Daar deze problematiek in dit bestemmingsplan aan de orde is, zou het aanbeveling verdienen om daarvoor nu een oplossing te vinden, ten einde daardoor wijzigingsvoorstellen zo direct na de vaststelling te voorkomen. Mevrouw Visscher—Bouwer: De voorzitter waarschuwt ons dat wij niet een beslissing moeten nemen waarbij aan de panden op de hoeken van de Schoolstraat een woonbestemming wordt gegeven. Hij wees daarbij op de gebeurtenissen rond het pand van Heijnen. Daarbij ging het echter duidelijk om de geluid hinder die optrad als gevolg van de concerten die in Hippo werden gegeven. Dat was dus de oude situ atie. Er wordt nu nieuwbouw gepleegd, om die geweldige geluidshinder te voorkomen. Wanneer deze overlast niet kan worden voorkomen, hoeven wij ook geen nieuwbouw te plegen. Dus gaan wij ervan uil dat de situatie wat dat betreft na de nieuwbouw totaal is veranderd ten opzichte van de oude situatie ten tijde van de aankoop van het pand Heijnen. Wij vinden dan ook dat in dat gebied in de nieuwe si tuatie moet kunnen worden gewoond. Waarom plegen wij anders nieuwbouw? Er wordt gezegd dat er ook sprake is van een andere overlast. Dat moge dan zo zijn, maar in het geval van Heijnen ging het om de overlast als gevolg van de concerten. Dat bezwaar wordt straks voor een groot gedeelte weggenomen. Ik handhaaf mijn motie. De heer Van der Wal: Ik wil enkele opmerkingen maken over de overlast die Hippo veroorzaakt. Door het college wordt gezegd dat het niet de overlast als gevolg van concerten is die het wonen op de hoeken van de Schoolstraat onmogelijk maakt, maar dat de randverschijnselen - de verschijnselen op straat - een woonbestemming onwenselijk maken. (De heer De Pree (weth.): Lees de bezwaarschriften maar.) Ik wil in dit verband even bladzijde 2 van de raadsbrief citeren. Daar staat: "Met betrekking tot de bezwaren die betrekking hebben op de overlast op straat merken wij op dat gedragingen van het publiek in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening niet kunnen worden geregeld, zodat deze bezwaren ongegrond zijn." De voorzitter van de raad doet vervolgens een beroep op de raad. Hij zegt dat de raad heeft be sloten om het pand van Heijnen voor een exorbitant hoge prijs aan te kopen en dat het onlogisch zou zijn om de hoeken van de Schoolstraat wel een woonbestemming te geven. Ik sluit mij aan bij wat me vrouw Visscher daarover heeft gezegd. Bovendien vond mijn fractie het destijds al onlogisch om, in het zicht van de plannen waarover wij het nu hebben, het pand Heijnen voor een dergelijk exorbitant hoge prijs aan te kopen. Overigens hadden wij ook nog andere redenen voor ons standpunt, maar die doen hiet nu niet zoveel ter zake. De heer De Jong brengt andere jongerencentra in het geding. Deze centra hebben volgens hem ook uitbreiding en aanpassing van de accommodatie nodig. Welnu, de verbouw van de centra 't Vliet en Krats is van start gegaan - weer opnieuw van start gegaan, moet ik helaas zeggen na de brand in jongerencentrum 't Vliet - en dan is er nog één jongerencentrum over. In de tien tot vijftien jaar dat ik de ontwikkelingen rond dit centrum op de voet volg, is vanuit dat centrum nog niet één keer een im puls gekomen die aanleiding zou geven om het centrum uit te breiden. Het is tot nu toe naar mijn smaak altijd hangen en wurgen gebleven met dat centrum. Maar goed, over de eventuele gevolgen, de herver deling van middelen, kunnen wij het in ander verband nog weieens hebben. Vervolgens het schoolplein. Als ik het goed begrijp, zegt wethouder Rijpma namens het college dat het wel in de bedoeling ligt om groen- en speel voorzieningen - openbare voorzieningen - op het schoolplein aan te leggen. Als dat het geval is en als dit mogelijk is onder de bestemming bijzondere doeleinden, dan bereiken wij materieel wat met onze motie wordt beoogd. Ik meen begrepen te hebben dat de wethouder dit toezegt en dat het om tactische redenen beter is om de bestemming te laten zoals wordt voorgesteld, namelijk bijzondere doeleinden. Mijn interpretatie van de woorden van de wethou der moet dan eerst nog wel juist zijn. Ik hoor dat wel in tweede instantie en daarvan zullen wij het al dan niet handhaven van onze motie laten afhangen. Ik vind het nog steeds geen redelijk verhaal dat ten gehore wordt gebracht om de reden aan te geven waarom het enige pand op het gedeelte van de Willemskade tussen Schoolstraat en Prins Hendrik straat, dat momenteel een woonbestemming heeft, ook maar tot kantoor wordt bestemd. Nogmaals, als Lij dit doen, dan zijn er nog wel meer straatwanden in de binnenstad te bedenken die met dit argument ontdaan kunnen worden van het laatste restje wonen dat met name 's avonds de levendigheid in die stra ten nog enigszins in stand houdt. Zeker om die precedentwerking maar ook omdat ik de logica van de ze heroverweging mij niet eigen kan maken - de heroverweging is ook in strijd met het handhaven en het herstel van de woonfunctie -, handhaaf ik de betreffende motie. De heer De Beer: Ik zal eerst ingaan op datgene wat ik in eerste instantie heb gezegd over de speelplaats achter de school in de Schoolstraat. Ik heb de wethouder wel goed begrepen, meen ik. Het is de bedoeling om op dit plein, wanneer er ruimte over blijft, uiteindelijk groen te creëren, zodat de mensen die in dit gebied wonen daarvan gebruik kunnen maken, als dit mogelijk is in verband met de situatie in de school. (De heer Rijpma (weth.): Ik zal het zo meteen duidelijk maken.) Prima. Vervolgens de motie van de Partij van de Arbeid. Ik heb even geweifeld nadat de voorzitter en de wethouder antwoord hadden gegeven. Ik ben het evenwel toch eens met wat de spreekster van de PvdA en de spreker van PAL hebben gezegd. Ik vind dat er nu sprake is van een volkomen nieuwe si tuatie. Als wij alleen afgaan op de geluidsoverlast op straat, dan zijn in grote delen van de stad de zelfde eisen en dezelfde argumenten naar voren te brengen. Daarover wordt in die gevallen niet of niet in deze mate gesproken. Ik blijf de motie in ieder geval ondersteunen. Mevrouw De Jong: Ik kan mij eigenlijk volledig bij de opmerkingen van de heer De Beer aanslui ten. Ik vind dat de situatie na nieuwbouw van Hippo geheel anders is. Het beroep van de voorzitter op de raad maakt de enorm veel geld kostende nieuwbouw overbodig. Wij zouden dan immers ook wel kunnen bekijken hoe wij anders en op goedkopere wijze tot een oplossing kunnen komen. Uitgaande van het nieuwbouwplan dat wordt voorgesteld, vind ik dat de functie wonen te combineren moet zijn met Hippo. Ik blijf de motie van de PvdA in dezen dan ook ondersteunen. Met betrekking tot de groenvoorziening op het schoolplein heb ik uit de woorden van de wethou der begrepen dat de mogelijkheid er ligt om dit terrein in te richten met groen- en speel voorzieningen, zonder er de status van openbaar groen en speel voorzieningen aan te geven. Wel zal het terrein kun nen worden opengesteld voor de bewoners. De hear Jansma: Us fraksje fynt it folgjende punt noch wol fan belang. It giet benammen oer it brief dat de ZPC skreaun hat oan it kolleezje fan b. en w. op 10 febrewaris. Dêryn giet it oer de laad- en losproblemen foar harren pand. De ZPC hat it yn dit brief benammen oer de oerlêst dy't sy underfi- ne fan Ahold BV. Wy wolle graach witte wat de miening fan it kolleezje hjiroer is en yn hoefier't der noch wat dien wurde kin oan de beswieren dy't nei foaren brocht wurde. De Ferkearskommisje hat hjir ek oer gear west, mar wy freegje ós of oft it foorstel wol foldwaande fertuten docht foar dizze net un- belangryke wurkjouwer yn us stêd. Ik haw seis nochal wat jierren yn dit pand tabrocht. It is in pracht- pand en wy moatte soksoarte panden hjirre wol hanthavenje kinne. De oerlêst dy't de ZPC underfynt, moat safolle mooglik tsjingien wurde. Dêrom graach in réaksje fan it kolleezje nei oanlieding fan dit brief. De Voorzitter: Om elk misverstand te voorkomen, wil ik nog het volgende opmerken. Ik besef erg forse taal te hebben gesproken. Ik heb dat erg bewust gedaan, omdat er geen misverstanden moeten komen. Na de reactie van de raad wil ik van mijn kant nog één opmerking maken, want uit de reac ties van enkele sprekers blijkt mij dat er toch een misverstand dreigt. De beslissing is aan de raad, maar ik vind wel dat de raad zijn beslissing op goede gronden moet nemen. Er is geen sprake van dat het college, als het met klem adviseert om aan de panden op de hoeken van de Schoolstraat niet de woonbestemming te geven, zijn advies baseert op de geluidsoverlast die in de straten plaatsheeft. In dat geval zou ik het eens zijn met enkele sprekers dat men dan wel op meer plaatsen in de stad maatregelen kan nemen. Wij weten heel goed dat bij de huidige situatie, het oude gebouw van Hippo, de geluidsoverlast zich verder kan uitstrekken - dat is in het verleden ook gebeurd - dan de panden die vlakbij Hippo zijn gelegen. Dat wij daarmee op het moment geen proble men hebben, komt door het erg goede overleg dat wij met het huidige bestuur en de huidige leiding van Hippo hebben gehad. Ik voeg eraan toe dat zij zich op bijzonder consequente wijze, met alle proble men die zij daarmee hebben, houden aan de afspraken die wij hebben gemaakt. Dat is een groot plus punt en daarom hebben wij op dit moment geen problemen. Maar Hippo moet zich op het ogenblik veel beperkingen opleggen bij de huidige oudbouw. Hippo kan zijn vleugels wijder uitslaan - men wil dit ook graag - wanneer er nieuwbouw komt zoals wordt nagestreefd. Wij hopen deze nieuwbouw ook te kunnen realiseren, niettegenstaande de moeilijke financi'éle situatie van onze gemeente. Ik baseer het op mededelingen van deskundigen van verschillende

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1981 | | pagina 20