1 erslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 26 april 1982. 22 De heer Bijkersma heeft ook nog gezegd dat ik zou moeten zeggen dat ik zijn motie verwerp. Ik heb geen motie te verwerpen, dat kan alleen de raad doen. Ik kan alleen maar adviezen geven en daar ben ik dan ook dapper mee bezig. De door de heer Jansma gemaakte opmerking vind ik verstandig en ik zou de heer Bijkersma daarom met klem willen vragen zich bij die verstandige opmerking van de heer Jansma aan te sluiten. Wij moeten ons in de Commissie voor de Openbare Orde nog een keer op deze problematiek beraden. Het is echter aan de heer Bijkersma om zijn motie al dan niet te handhaven, (De heer Bijkersma: Ik heb nog een vraag aan u, mijnheer de voorzitter. U had in eerste instantie moe ten zeggen dat u mijn motie ook in de Commissie voor de Openbare Orde meeneemt.) In eerste instantie heb ik elementen van de motie van de heer Jansma genoemd. Ik heb zojuist ook al expliciet een onder deel van de motie van de heer Bijkersma genoemd. Wij staan dus nu weer quitte, mijnheer Bijkersma. (De heer Bijkersma: Neemt u de gedachte die aan de motie ten grondslag ligt mee naar de Commissie voor de Openbare Orde? U adviseert mij een verstandige beslissing te nemen. U hoeft mijn motie niet letterlijk over te nemen, mijnheer de voorzitter, maar zegt u toe dat u een en ander bepraten wilt?) Ik heb gezegd, mijnheer Bijkersma, dat deel a. van uw motie meegenomen kan worden in de discussie in de Commissie voor de Openbare Orde. (De heer Bijkersma: Deel b. van mijn motie wordt dus niet in die discussie betrokken?) Deel b. van uw motie gaat over het geld. Ik heb duidelijk gesteld, daar ben ik erg resoluut over, dat dat in dit stadium niet kan. (De heer Bijkersma: In dit stadium misschien niet, maar wij kunnen er te zijner tijd toch wel weer over praten?) U moet te zijner tijd, dat is dan eind 1983 begin 1984, maar weer een motie indienen. (De heer Bijkersma: Wij hebben al eerder, bij de be handeling van de begrotingen, moties hierover ingediend.) De discussie is nu afgelopen, mijnheer Bijkersma. (De heer Bijkersma: Het gaat mij op deze wijze wat te snel. Op advies van de voorzitter zal ik verstandig moeten zijn. Ik kom later wel op deze kwestie terug.) (Gelach) Ik hoef de motie van de heer Jansma en mevrouw Willemsma en de motie van de heren Bijkersma en De Beer niet in stemming te brengen. De problematiek wordt behandeld in de Commissie voor de Open bare Orde en komt daarna terug in de raad. De Commissie Centrum Winkeliers krijgt voorlopig ook geen brief. Die heeft genoeg gehoord, want ik heb de indruk dat men hier zit te luisteren. Besloten wordt overeenkomstig de toezegging van de voorzitter. Punt 23 (bijlage nr. 147). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 24 (bijlage nr. 149). Benoeming rector Stedelijk Gymnasium. Aanbeveling van burgemeester en wethouders: 1. de heer drs.D.Faber te Tietjerk; 2. de heer drs. JM.de Haan te Tietjerk. Benoemd wordt de heer Faber met 24 stemmen (de heer De Haan 5 stemmen; 1 stem ongeldig). De heren Janssen en Visser vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter sluit, om 22.25 uur, de vergadering. RAADSVERGADERING van maandag, 26 april 1982. Aanwezig 33 leden. PvdA de dames H.A. Munsterman-Schotsman, C.J.M. Otsen, G. Vollema-Doevendans en T. Wielin- ga-Graansma en de heren J. ten Brug (weth.) (vanaf 19.50 uur), ir. C.G.H. Geerts (weth.), H. ten Hoeve, J.F. Janssen, J. Knol, H. Meijerhof, A. Pronk, J. Schagen en G. de Vries (weth.). CDA de dames A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren B. Bilker, T.A. Boe lens, D.E. Heere, H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma (vanaf 19.50 uur), ir. C.L. Rijpma (weth.), N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD de dames M.A. van Dijk-van Terwisga (vanaf 19.50 uur) en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en J.R. Bijkersma. PAL mevrouw J. van der Werf en de heer P.D. van der Wal. D'66 mevrouw J. de Jong. Afwezig: de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland en G. Visscher-Bouwer en de heer G. Buising (allen PvdA). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G. Bakema, plv. hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volks huisvesting (tot de pauze), G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Welzijnsaan- gdegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. V.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. L.P.A. van Kats, loco-secretaris, mr. H.A. Lassche, plv. hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volks huisvesting, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Orga nisatie. 3 behandelen: punt omschrijving bijlage blz. Beëdiging loco-secretaris. 2 la. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 14 decem ber 1981 (namiddag en avond) en 15 december 1981 (namiddag en avond). 3 2. Mededelingen. 3 Aankoop diverse percelen. 165 8 4. Verkoop erfpachtsgrond. 166 8 Verkoop van een ten zuiden van en aan de Huizumerlaan liggend perceeltje grond. 158 8 Aangaan van een overeenkomst tot ruiling van nabij Schilkampen gelegen perceelsgedeelten. 164

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1982 | | pagina 1