Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 30 augustus 1982. RAADSVERGADERING van maandag, 30 augustus 1982. Aanwezig 36 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, H.J. de Haan-Laagland, H.A. Munsterman-Schotsman, C.J.M. Otsen, G. Visscher-Bouwer, G. Vollema-Doevendans en T. Wielinga-Graansma en de heren J. ten Brug (weth.), G. Buising, ir. C.G.H. Geerts (weth.), J.F. Janssen, J. Knol, H. Meijerhof, A. Pronk, J. Schagen en G. de Vries (weth.). CDA de dames A. Willemsma-de Jong en J.E.M.T. Zondag-Demes en de heren B. Bilker, T.A. Boe lens, D.E. Heere, H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, ir. C.L. Rijpma (weth.), N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD de dames M.A. van Dijk-van Terwisga en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en J.R. Bijkersma. PAL mevrouw J. van der Werf en de heer P.D. van der Wal. D'6fi mevrouw J. de Jong. Afwezig: de heer H. ten Hoeve (PvdA). Voorzitter: de heer J.S. Brandsma, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Wel- zijnsaangelegenheden, H. Flinterman, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. J.J. Keuning, voorzitter van de Commissie van advies inzake de beroepschriften ingevolge de Bouwverorde ning en voorzitter van de Raadsadviescommissie voor de beroep- en bezwaarschriften (tot 19.55 uur), mr. j. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs, mr. H.A. Lassche, adjunct-secretaris, en drs. H. Sikkema, hoofd van de afdeling Economische Zaken, Beleidsplanning en Organisatie. Te behandelen: punt omschrijving bijlage blz. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van 5 april 1982, 26 april 1982 en 17 mei 1982. 3 2. Mededelingen. 3 Advies van de Commissie van advies inzake beroepschriften ingevolge de Bouwverordening met betrekking tot het beroepschrift van de heer M. Dijk stra te Leeuwarden. 344 6 Advies inzake de beslissing op het beroepschrift van de heer dr. J.E. Gre- ving. 326 7 Advies inzake de beslissing op het bezwaarschrift van het Centraal Orgaan Leeuwarden. 339 7 Aankoop diverse percelen. 340 7 Aankoop van en ontbinden van een pachtovereenkomst met betrekking tot ten zuiden van de Boksumerdyk gelegen grond. 336 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1982 | | pagina 1