22 duidelijke uitspraken doen. Wij kiezen ook een beetje voor een decentraal systeem, omdat el ke dienst zijn eigen problematiek kent. In eerste instantie moet elk diensthoofd in overleg met de medezeggenschapscommissie zelf nadenken over de vraag op welke manier het beste vorm kan worden gegeven aan de 38-urige werkweek. Uiteindelijk zullen de raad voorstellen ter zake worden aangeboden. Ik vermoed dat dat zal gebeuren in de eerste raadsvergadering na de zomervakantie. Tegelijkertijd - misschien doen wij dat ook wel bij het beleidsplan, maar dat weet ik nog niet - zullen wij de raad inzicht geven in de vraag wat wij doen met de incidentele middelen die in 1985 beschikbaar zijn, want die zijn er natuurlijk. De raad stemt vanavond in met de invulling van een aantal formatieplaatsen. Daarmee is een bedrag gemoeid van f. 700.000, Deze plaatsen zullen morgen nog niet allemaal bezet zijn, want daar gaan een paar maanden over heen. Zeker een-derde tot een-vierde deel van deze zeven ton is beschikbaar voor inci dentele projectenTe gelegener tijd zullen wij de raad in dat kader voorstellen doen. Over de invulling daarvan hebben wij op dit moment nog geen keuze gemaakt. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 21 (bijlage nr. 67). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. De Voorzitter sluit, om 21.55 uur, de vergadering. Verslag van de handelingen van de Gemeenteraad van Leeuwarden van maandag, 11 maart 1985. RAADSVERGADERING van maandag, 11 maart 1985. Aanwezig 34 leden. PvdA de dames E. Brandenburg-SjoerdsmaA. Jongedijk-WellesG. Visscher-Bou- wer, J.G. Vlietstra en T. Wielinga-Graansma en de heren P. Bron, ir. C.G.H. Geerts (weth.), J.F. Janssen, H. Meijerhof, W. Schade, ir. J.A.F.A. Timmer mans en G. de Vries (weth.). CDA mevrouw A. Willemsma-de Jong en de heren T.A. Boelens, D.E. Heere (weth.) H. Jansma, C. de Jong, W. Miedema (weth.), mr. H.S. Pruiksma, N. Sterk, P.J. Sijbesma en L. Visser. VVD mevrouw M.A. van Dijk-van Terwisga en de heren J. de Beer, R. Burg, J.R. Bijkersma, H. Dubbelboer en J.A.H. IJestra. PAL de heren W.G.J. Duijvendak, J.D. Niemeijer, S.F. Siemonsma en P.D. van der Wal. D'66 mevrouw J. de Jong. GPV/RPF/SGPde heer J. Buurman. Afwezig: mevrouw H.J. de Haan-Laagland en de heren H. ten Hoeve en ir. G.A. Kessler (weth.) (allen PvdA). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: de heer mr. W.J.G. Reumer. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. van den Berg, hoofd van de afdeling Welzijn, drs. A.J. Burger, plv. hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen (tot de tweede pauze), mr. W.L. van Harinxma thoe Slooten, hoofd van de afdeling Kabinet en Algemene Zaken, mr. J.J. Keu- ning, voorzitter van de Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (tot 19.40 uur), mr. J. Knottnerus, hoofd van de afdeling Onderwijs (tot de tweede pauze), mr. H.A. Lassche, adjunct-secretaris, drs. A.J. Mewe, plv. hoofd van de afdeling Welzijn, en mr. J.A.J. Scheffers, plv. hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (tot de eerste pauze) Te behandelen: punt omschrijving bijlage blz. 1. Advies inzake het beroepschrift ingevolge de Woningwet van Bouw bedrijf F.K. Sinnema en Zonen BV. 78 3 2. Advies inzake het beroepschrift ingevolge de Woningwet van de heer J.T.M. Hepkema. 96 3 3. Mededelingen. 4 4. Aankoop diverse percelen. 91 8 5. Verkoop van de woning c.a.plaatselijk gemerkt Wijbrand de Geest straat no. 28. 92 8 6. Verkoop van de woning c.a., plaatselijk gemerkt Huizum-Dorp 98a. 87 7. Verkoop van een ten westen van het Kamgras gelegen perceeltje grond. 85 8. Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Cam min ghab uren- deelgebied III gelegen perceel bouwterrein aan Frisoplan BV, geves tigd te Sneek. 84

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1985 | | pagina 1