Mevrouw Inberg: Bij de beantwoording in de commissie, daar heeft mevrouw Visser gelijk in, heeft de heer Bilker gezegd dat dit er uit gehaald zou worden, daar zijn wij vanuit gegaan. Het is ons ontkomen dat dit er in is blijven staan. Ik had het wel op prijs gesteld dat dit nog even gemeld was, dan hadden wij kunnen overleggen. Ik ben het ermee eens dat dit een beetje indruist tegen het beleid van de gemeente Leeuwarden om plastic te voorkomen. Het is niet noodzakelijk om het in de plastic zak te doen, maar het is natuurlijk wel gebruikelijk dat men plastic zakken daarvoor gebruikt. Dit betekent toch een toename van grote plastic zakken. Wanneer mensen dat in een doos daarin willen doen, dan is ons dat even lief. Wij pleiten er ook voor om dit daar niet in op te nemen. De Voorzitter: Aan de orde is de stemming. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w.met de aantekening dat de fracties van PAL/GL en D66 geacht willen worden tegen artikel 4.2.2.3.b. te hebben gestemd. Punt 15 (bijlage nr. 93). De Voorzitter: Aan de orde is Vaststelling uitgangspunten en randvoorwaarden bij het verzelfstandigingsonderzoek van Stadsbeheer c.a. De heer Bakker: Mijnheer de voorzitter, ik heb behoefte om bij dit voorstel toch nog een tweetal opmerkingen te maken. De eerste betreft punt 4 van de uitgangspunten, daar staat: "Het streven van de raad is erop gericht om een zelfstandige onderneming tot stand te brengen waarin geen ambtelijke cultuur en werkwijze aanwezig zijn." Waarom wordt dat opgeno men? Omdat men dan hoopt dat het een goedkoper produkt op zal leveren? Nu pleit ik er wel voor dat ook binnen ons bestaande en blijvende ambtelijk apparaat er naar gestreefd gaat worden dat wat hier onder ambtelijke cultuur en werkwijze wordt verstaan, wij daar misschien nog eens de insteek "een onder nemende overheid" achter kunnen zetten, want ook het achter blijvende ambtenarenapparaat zal natuurlijk dan, als bedoeld wordt dat zij blijkbaar efficiënter zou kunnen werken, ook efficiënter moeten werken. 64 Punt 6 "De raad van Leeuwarden zal zich in zijn relatie tot de verzelfstandigde onderneming laten leiden door zijn ver antwoordelijkheid voor de burgers." Ik wil er ook op wijzen dat in het onderzoek meegenomen zal moeten worden de zekerheid dat de tarieven voor onze burgers niet hoger zullen worden dan ze nu zijn. Ik zeg dat omdat de nieuwe onderneming BTW-plichtig wordt. Daar staat tegenover dat een stuk interne overhead weg zal vallen. Die interne overhead krijgen wij overigens wel deels omgeslagen over de achterblijvende ambtelijke dienst, wat daar dan het winst voordeel van is, moeten wij maar afwachten. Maar ik heb mij laten vertellen dat wil je inderdaad dat BTW-verhaal over bruggen, dat je als organisatie minimaal 10% efficiënter zal moeten werken dan nu het geval is. Ik hoop dat de nieuwe NV dat waar kan maken, want anders zou het wel eens zo kunnen zijn, onder andere door het BTW-verhaal, dat wij niet een goedkoper tarief kunnen aanbieden dan er nu voor staat. Dat is natuurlijk het paard achter de wagen spannen. De heer Bilker (weth.Voorzitter, de heer Bakker maakt twee opmerkingen. Over uitgangspunt 4 zegt hij dat daar zwart op wit staat dat de nieuwe onderneming een onderneming moet zijn die marktge richt werkt, dus zich ook die cultuur en sfeer moet aanwenden maar, zo koppelt hij daar aan vast, dat zou dan eigenlijk voor de achterblijvenden - de ambtelijke medewerkers van onze gemeente - ook moeten gelden. Ik denk dat wij dan terecht komen in de discussie rondom het besturingsmodel of Leeuwar den in Stelling, dat wij in die discussie uiteraard dat punt zoal niet hadden meegenomen, maar ook weer het volle accent geven. Uitgangspunt 6 is volgens de heer Bakker dat je goed moet kijken naar de tarieven. Uiteraard, zo staat het er ook, is het uitgangspunt om naar reële tarieven altijd te blijven werken, met andere woorden zo laag mogelijk. Zekerheid daar omtrent kan ik uiteraard ook niet geven, want wij zijn ook afhankelijk van anderen, onder andere Afvalsturing Friesland. Maar hij zegt, wees alert als het gaat om BTW-plichtig zijn van een overheidsstructuur. Ik ben daar niet echt in thuis of dat een-twee-drie het geval is, maar het betekent zoals het hier geformuleerd staat dat wij natuurlijk mee vanwege uit gangspunt 4 gaan onderzoeken wat hier mede de consequenties van zijn. Je moet voordat je dat gaat onderzoeken een paar uitgangspunten hebben geformuleerd, dat doen wij bij deze. U weet dat bij haast elke commissievergadering dit op de agenda staat en wij stap voor stap u inlichten. Eén van de belang rijkste consequenties is uiteraard de financiën en de tarie ven. Er zijn meer fracties die in de commissie hebben gespro- 65

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 16