samen met de Blauwe Golf de zaak op een effectieve en effi ciënte manier kunnen regelen. Dus er zal goed onderzoek nodig zijn. De heer Van Olffen heeft gevraagd om de onderzoeksopdracht. Wij hebben als gemeente een brief gestuurd aan een aantal onderzoeksbureaus waarin wij de problematiek hebben uitgelegd en de drie onderzoeksvragen zoals die in de raadsbrief staan. Vervolgens is daar door de onderzoeksbureaus heel uitvoerig op gereageerd. Wij hebben ze uitgelegd dat als je over die drie vragen een onderzoek wil hebben, op welke vragen dan allemaal antwoord moet komen en wat daar dan allemaal voor nodig is. Dat is vrij uitvoerig gedaan, impliciet zit zijn vraag daarbij van wat er voor het Kalverdijkje nodig is. Zelfbeheer sportverenigingen zit er niet in, maar de beheers vorm zit er natuurlijk wel heel nadrukkelijk in. Wat mij betreft is er geen enkel probleem om nog eens expliciet - als de raad vanavond zou besluiten het onderzoek door te laten gaan - bij die opdracht te schrijven dat die twee onderdelen in ieder geval mee moeten worden genomen, dat de raad daar antwoord op wil hebben. Daar hebben wij geen enkele moeite mee. Wellicht zijn er nog andere vragen vanuit de raad die meegenomen kunnen worden. Maar er ligt dus een vrij uitvoeri ge beschrijving van het onderzoek. De heer Jacobse: Voorzitter, ik krijg de indruk dat de wet houder nu een andere wending aan het verhaal geeft dan in de raadsbrief staat. Zij zegt dat het niet onze bedoeling is bij voorbaat om het Kalverdijkje te sluiten. Vraag 1: het onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in hoeverre de indruk juist is dat gelet op diverse ontwikkelingen, om sporttechnische en exploitieve redenen het aan te bevelen is de exploitatie van het zwembad Kalverdijkje te beëindigen. Daar is het onderzoek wel degelijk op gericht. Het verhaal van mevrouw De Haan van wij willen onderzoeken welke investe ringen er nodig zijn om het Kalverdijkje in stand te houden, is een hele andere vraag en die staat in het hele onderzoek niet vermeld. Als de wethouder zegt, wij gaan vraag 1 wijzi gen in "het verkrijgen van inzicht in hoeverre er investerin gen nodig zijn om het Kalverdijkje te renoveren" dan is het een heel ander verhaal en ben ik daar direct voor, maar zo staat het er niet. Ik krijg de indruk dat de wethouder een ander verhaal geeft dan dat hier staat. Als dat zo is, wil ik best met een wijzigingsvoorstel komen om er in te verwerken dat het gaat om inzicht te verkrijgen in de renovatie van het Kalverdijkje. 70 De heer De Beer: Mijn opmerking zou in dezelfde richting zijn gegaan als die van de heer Jacobse. Ik ben uitgegaan van datgene wat hier in de raadsbrief staat en dat is inderdaad wat het Kalverdijkje betreft voor het openhouden en het exploiteren ervan een vrij negatieve benadering. Wanneer de wethouder er de wending aan geeft zoals zij zojuist in eerste termijn heeft gedaan, dan ben ik bereid om mee te gaan in het onderzoek om te bekijken wat nodig is om dit zwembad open te houden. Maar dat is een hele andere benadering. Daar zou ik graag antwoord op willen hebben. De heer Feenstra: Wij kunnen ons aansluiten bij het verhaal van Gijs Jacobse wat betreft dat onderzoek. Wij willen be slist dat niet bij voorbaat de suggestie moet worden gewekt dat wij willen sluiten. Wij zeggen: in principe het zwembad openhouden, het onderzoek moet gericht zijn op het terugdrin gen van de kosten. Daar zijn wij het mee eens voor beide zwembaden als het mogelijk is, dus wel beide openhouden. Of die f 5 miljoen verantwoord is, moet ook uiteraard meegenomen worden in het onderzoek. Dan blijven wij er toch bij dat wij dit zelf moeten doen, die mensen kunnen het zelf wel doen en voor bepaalde dingen die zij niet weten kunnen zij deskundi gen vragen. De mensen die daar zitten hebben toch wel zoveel ervaring en die zijn daar regelmatig mee bezig, dat zij zelf dit onderzoek kunnen doen. Voor bepaalde dingen kun je mensen inhuren en dan is een second opinion mee dan genoeg en laat dat f 20.000,kosten. De heer Greving: Ik wil nog even kort reageren op wat er nu door partijen naar voren is gebracht. Het valt mij op dat in een eerdere situatie de CDA-fractie ten aanzien van de kunst ijsbaan uitging van het negatieve scenario dat die gesloten moest worden. Wij hebben toen toch geïnvesteerd in een onder zoek dat heeft ook een paar centen gekost, zeker ook gezien de relatie van de grootte van de bedragen vind ik een bedrag van f 50.000,voor dit onderzoek in vergelijking met de kunstijsbaan helemaal geen gek bedrag. Dat partijen nu zeggen dat zij beide zwembaden open willen houden, ondersteun ik wel, ik constateer alleen dat dit bij de ijsbaan niet het geval was en dat er toen toch wat leuks uit gekomen is. Ik hoop dat er nu ook wat leuks en wat goeds uitkomt, misschien heel onverwachte dingen. Ik geloof ten minste dat wij met dit onderzoek niet nat gaan en dat wij ons ook niet op glad ijs begeven. De heer Van Olffen: Voorzitter, ik wil in eerste instantie 71

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 19