Te behandelen: Punt omschrijving bijlage bis. 1 Vragen half-uurtje. 3 2a Vaststellen van de notulen van de raads vergadering van 13 maart 1995. 8 b Vaststellen van de notulen van de raads vergadering van 10 april 1995. 8 c Vaststellen van de notulen van de raads vergadering van 15 april 1995. 9 3 Mededelingen. 9 4 Benoeming leden van de Commissie van Advies van de Raad van Commissarissen van de NV Frigem. 111 9 4A Benoemingen in diverse stichtingen en besturen. 112 10 5 Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor het gebied tussen het Bisschopsrak/Zijlsterrak en de Harlingerstraatweg te Leeuwarden. 98 12 6 Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor het perceel Bagijnestraat 55a te Leeuwarden. 99 12 7 Meerjarenprogramma restauratie rijks monumenten. 101 12 8 Verordening woninggebonden subsidies 1995. 108 14 9 Gemeentegarantie Woningstichting Patrimonium in verband met de aankoop van 280 woningen Nijlansdyk. 109 16 10 Verwerving en vervreemding van diverse onroerende zaken. 100 16 11 Project Intensivering Trajectontwikkeling en Bemiddeling. 106 16 12 Beschikbaar stellen van een krediet voor ingrijpend onderhoud en ingrijpend technisch onderhoud van het gebouw van de openbare basisschool De Wester, Telemannstraat 13, alhier. 103 16 13 Beschikbaar stellen van een krediet voor ingrijpend onderhoud aan het gebouw van de christelijke basisschool "Albertine Agnes", Euterpestraat 28-1. 107 18 14 Financieel statuut Commissie Scholen gemeenschappen openbaar voortgezet onderwijs te Leeuwarden e.o. 104 18 15 Gedeeltelijke weigering rijksvergoeding uitkeringskosten 1993. 110 18 2 16 Vaststelling gemeentelijk aanbestedings beleid voor het plaatsen van overheids opdrachten. 105 20 17 Voorstel tot instelling van termijn voor indiening van verzoek tot kwijtschelding. 102 21 De Voorzitter: De vergadering is geopend, hartelijk welkom. Er is bericht van verhindering van de heer Bilker. Een andere mededeling is, het is geen traditie maar wat mij betreft gaan wij ermee beginnen dat wij melden wie van ons er jarig is, vandaag is dat mevrouw De Jong. Punt 1 Vragen half-uurtje. De heer Krol: Voorzitter, wij hebben drie vragen, twee stel ik zelf en één de heer Feenstra. Nutsbedrijven maken over het algemeen nogal wat winst. On langs maakte het NUON bekend meer winst te hebben gemaakt dan was voorzien. Misschien, zeg ik lachend, een oplossing voor het probleem van de f 31 of f 33 miljoen. Ook Waterleiding Friesland weet wat dat betreft van wanten. Uit het ons toegestuurde jaarverslag - waarvoor dank overi gens - blijkt dat er meer dan f 16 miljoen winst is gemaakt over 1994, om precies te zijn f 16.653.000, Dat is ten opzichte van het voorgaande jaar een stijging van ongeveer 800%. Geen kleinigheid. Wordt het dan geen tijd dit soort bedragen te verrekenen in de tarieven of een egalisatiefonds tarieven in het leven te roepen om zodoende tariefstijgingen in de toekomst te voorkomen? Gaarne en reactie hieromtrent van het college vanwege het aandeelhouderschap van onze gemeente. De heer Timmermans (weth.De heer Krol heeft gelijk als hij constateert dat de Waterleiding vorig jaar op rekeningsbasis ruim f 16 miljoen winst heeft gemaakt. Daarbij moet onmiddel lijk worden gezegd dat daarvan f 9,3 miljoen incidenteel is, blijft altijd nog f 7 miljoen structureel over waar het jaar daarvoor sprake was van een overschot op basis van gewone bedrijfsvoering van zo'n f 2 miljoen. Dit punt is ook in de aandeelhoudersvergadering recent aan de orde geweest. Het is gebruikelijk op dit moment dat overschotten op de bedrijfs voering naar de algemene reserve gaan. Hetgeen betekent dat 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 2