w i\o. 3. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1930. Aanhangsel. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer Tamminga (ingekomen 22 Juli 1930) 1. Zijn er naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders aan de instandhouding van de kermis zede lijke en cultureele belangen verbonden 2. Indien het antwoord op de vorige vraag bevesti gend moet luiden, zijn Burgemeester en Wethouders dan bereid mede te deelen, welke zedelijke en welke cultu reele belangen, naar hun meening, door de instand houding van de kermis worden bevorderd 3. Wanneer er, naar de meening van Burgemeester en Wethouders, door de instandhouding van de kermis noch zedelijke, noch cultureele belangen gebaat worden, zijn Burgemeester en Wethouders dan genegen te be vorderen, dat de kermis te Leeuwarden wordt af geschaft ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1. Behoudens hetgeen hierna onder 3 wordt opge merkt, meenen Burgemeester en Wethouders deze vraag in het algemeen in ontkennenden zin te mogen beant woorden. 2. In verband met het op de eerste vraag gegeven antwoord kan de beantwoording van de tweede vraag achterwege blijven. 3. Deze vraag geeft Burgemeester en Wethouders aanleiding tot de opmerking, dat de kermis niet bedoelt, noch behoeft, te strekken om zedelijke of cultureele belangen te bevorderen, zoodat hare instandhouding niet afhankelijk mag worden gesteld van de vraag, of door de kermis zoodanige belangen gebaat worden. Het feit nu, dat er door de instandhouding van een bepaalde instelling, in casu de kermis, in het algemeen geen zedelijke of cultureele belangen worden gebaat, is naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders nog geen voldoende reden om tot opheffing van die instelling over te gaan, noch voor hun College om zulks te bevorderen. Leeuwarden, 21 Augustus 1930. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J. M. VAN BEYMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1930 | | pagina 3