No. 4. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden,. 1932. Aanhangsel. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN. Vragen van den heer Dijkstra (ingekomen 20 Sep tember 1932): Door verschillende raadsleden zijn bij de behandeling der begrooting 1932 vragen gesteld omtrent de radio distributie. Vooral in verband met het beëindigen van conces sies, werd het noodig geoordeeld toen reeds in het openbaar deze zaak te bespreken. Bovendien werd als argument aangevoerd, dat de houders van radio-centrales niet op een minder ge schikt oogenblik op groote kosten dienden te worden gebracht. Wat in den laatsten tijd ten opzichte van deze zaak te bespeuren valt, wijst nu niet bepaald in de richting die gewenscht werd. Deze korte uiteenzetting diene als inleiding tot de volgende vragen 1. Kunnen B. W. medeaeelen op welk tijdstip de concessies van de gemeente aan de houders der radio centrales afloopen ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 2. Hoe ver is het onderzoek van B. W. gevor derd ten opzichte van een eventueele gemeentelijke radio-distributie 3. Als uit het antwoord op vraag 2 blijkt, dat B. W. reeds over belangrijke gegevens beschikken, kan dan van B. W. binnen betrekkelijk korten tijd eer- voorstel dienaangaande worden verwacht 1De gemeente heeft aan houders van radiocen trales ter zake van het uitoefenen van hun bedrijf geen concessie verleend. De ondernemingen van radiodistri butie werken krachtens door het Rijk gegeven machti gingen. Reeds eerder werd den Raad medegedeeld (Memorie van Antwoord begrooting 1932, Handelingen 1931, blz. 514; Gemeenteverslag 1931, bl. 37), dat de bemoeiing van het gemeentebestuur zich te dezen be perkt tot het verleenen van vergunningen tot het span nen van radiodistributiegeleidingen over den openbaren weg. Deze vergunningen zijn gegeven aan hen, die in het bezit zijn van een Rijksmachtiging, als vorenbe doeld; zij zijn tot wederopzegging verleend. 2. Er is omtrent deze aangelegenheid bereids een onderzoek ingesteld, waardoor wij over uitvoerige gegevens dienaangaande de beschikking hebben ver kregen. 3. Mede ter voldoening aan de toezegging, onzerzijds gedaan naar aanleiding van een desbetreffend voorstel van het lid van den Raad, den heer Van Kollem, (zie Handelingen 1931, blz. 296), zullen wij, zoo spoedig als mogelijk blijkt, den Raad met ons oordeel in zake de wenschelijkheid en rentabiliteit van eene gemeente lijke radiodistributie in kennis stellen. Leeuwarden, 22 September 1932. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J. M. VAN BEYMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1932 | | pagina 4