2 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1937 AANHANGSEL. 5. Willen B. en W. nagaan of de mogelijkheid bestaat, dat de z.'g.n. kaarthouder een ander ken aanwijzen cm voor hem of haar de groenten op te halen en,zoo die mogelijkheid er is, bevorderen dat gegadig den daar gebruik van kunnen maken? 5» Tegen invoering van dezen maatregel bestaat bij ons hierdoor College bezwaar, aangezier/ten opzichte van de volgorde, waar in de groente wordt verstrekt, onbillijkheden zouden worden begaan» Bij verhindering van de recht hebbenden door ziekte of andero bijzondere omstandigheden wordt evenwol steeds toegestaan, dat een ander de groento in ont vangst noemt» Leeuwarden, 15 Juli 1937. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.ML VAN BBIJMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden l6 Juli 1957' Bijlage tot hot vorslag dor handelingen van don gomoonteraad van Leeuwarden, 1937" AANHANGSEL. NO. 2. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN, Vragen van den hoor IJTSMA (ingekomen November 1937)» 1. Is het aan Burgomooster en Wethouders bekend, dat het onderhoudswerk in de openbare plantsoenen en parken, als Prinsentuin en Rengorspark, gedurendo don laatston tijd zoo goed als geheel wordt na gelaten? 2. Zijn Burgemoe ster en Wet houders niet van oordeel, dat juist in dit jaargetijde een en ander tot verwaarloozing moet leiden en in don vervolge er zeer groote moeite en kos ten meo gemoeid zullen zijn, bedoelde objecten weer in be hoorlijken toostand te brengen 5. Indien vorongenoomdo ge schiedt in opdracht van B. en W.zijn die alsdan boreid, aan don Raad mededoeling to doen van de motieven, dlo hen daartoe leiddon? ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1,2 on 5» In antwoord op do gestolde vragen zij modogedeold, dat ingevolge besluit van de Gedeputeerde Staten dezer pro vincie d,d. 2 Juni 1937 slechts beschikt mocht worden ovor f. lj.6.280. - van hot bedrag, dat op do desbetreffende pos- ton dor bogrooting 1957 voor hot onderhoud van plantsoenen en parken was uitgetrokken, t.w. f. 52«2ij.2.80. Aanvanke lijk mocht daarvan nog slochts 9/12 gedeelte worden uitgegeven. Torwij1 do dienst van Gemeente werken doende was, door oen be langrijke inkrimping van dit onderhoudzich naar deze limiet te richten, ontvingen wij op 20 Augustus j.l= de mededeeling, dat de Commissie van overleg in zake do gemeontebegrootingen bodoold bedrag voor hot jaar 1937 ulsnog had gesteld op f. I1.3.5OO.-. Op ons hiertegen ingebracht vortoog is tot dusver geen nader bericht ontvangen. Mitsdien was hot noodzakolijk, ingrijpende maatregelen te nemen ten einde overschrijding van deze laatste limiet te voorkomen Aangezien do toon reeds gedane uitgaven (blijvende binnen eerst gemelde limiet van Gedeputeerde Staten)vermeerderd met eonige vasto lasten en mot de nog ver schuldigde loonen van het in vasten dienst der gemeente zijn- do personeel, het laatstelijk gefixeerde bedrag mot rond f. 2500c- zouden overschrijden, zagen wij ons genoopt om, hoe- zoor de plantsoenen om het noo- dige onderhoud vragen en do ge meente beschikt over vast per soneel om dat uit te voeren, dit personeel voor oonigen tijd mot andero werkzaamheden te belasten, ton einde zoodoonde overschrij ding van do verlaagde plantsoen- posten te voorkomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1937 | | pagina 2