Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1938* AANHANGSEL. NO, 3 SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN, Vragen van den heer VAN DER GEEST (ingekomen 15 Juni 193®) 1„ Hebhen B. en W., die on getwijfeld bekend zijn met de abnormale hooge prijzen der consumptieaardappelen, reeds maatregelen genomen waardoor bevorderd kan worden, dat de hieruit ontstane nadeelen voor de verbruikers kunnen worden beperkt, zooals: a. Door het uitoefenen van invloed op het Burgerlijk Armbestuur om de ten laste van dit College komende arm lastigen hoogeren steun uit te keeren. bc Het uitoefenen van aan drang op de regeering om maat regelen te nemen, waardoor deze hooge prijzen der con sumptieaardappelen naar be neden kunnen worden gedrukt. 2. Zoo B. en W. deze maat regelen nog niet genomen hebben, zijn zij dan alsnog voornemens dit te doen? ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS la. Het is Burgemeester en Wethouders bekend, dat de quaestie der hooge aardappel prijzen reeds eenigen tijd ge leden een punt van bespreking in het Bestuur der Gemeente lijke Instelling voor Maat schappelijk Hulpbetoon heeft uitgemaakt. Genoemd Bestuur is van meening, dat er, in verband met de mogelijkheid om het gebruik van aardappe len tijdelijk gedeeltelijk door dat van peulvruchten of ander, tegen normale prijzen verkrijgbaar, voedsel te vervangen, niet voldoende aanleiding bestaat tot het nemen van bijzondere maat regelen, als het verhoogen van de steunuitkeeringen. Te minder reden bestaat daar toe, nu kan worden aangenomen, dat de hooge prijs van de aardappelen tengevolge van den te verwachten aanvoer van nieuw© aardappelen nog maar van korten duur zal zijn. Deze vraag wordt op grond van het vorenstaande ont kennend beantwoord, lb en op deze nend 2Ook vragen het antwoord luidt; ontken- Leeuwarden, 23 Juni 1938* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, G. BOTKE, 1 .Burgemee ster E. SCHOTMAN, Secretaris, Verzonden 25 Juni 1938»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1938 | | pagina 4