2 G. Brief van de Vereniging Leeuwarder Skate- Boarders 't Knibbel Kapke d.d. 18 juli 1991 inzake de aanleg van een skate- boar dbaan. H. Beroepschrift d.d. 5 augustus 1991 van dr. RJ. Boukes tegen de weigering van een bouwvergunning ten behoeve van het vergroten van een woning/praktijkruimte op het perceel Longkruid 7 te Leeuwarden. I. Brief, ingekomen 14 augustus 1991, van D. Klaij te Alkmaar inzake "de Blauwdruk van het sociale leven". J. Brief van het Platform Een- en tweeper soonshuishoudens Leeuwarden d.d. 21 augustus 1991 inzake de huurverhoging van 5,5% per 1 juli 1991. de partiële onthouding betreft een zeer ondergeschikt gedeelte van het plan; het plan is inmiddels volledig gerealiseerd, derhalve heeft deze partiële onthouding slechts theoretische betekenis; de reeds gerealiseerde woonbebouwing is buiten de genoemde strook gelegen, derhal ve legt deze partiële onthouding slechts beperkingen op aan de toekomstige uitbrei dingsmogelijkheden. Wij stellen u voor het besluit van Gedeputeerde Staten voor kennisgeving aan te nemen. Voorgesteld wordt de vereniging te berichten overeenkomstig het gestelde in de voor u ter inzage gelegde concept-brief. Voorgesteld wordt dit beroepschrift ter afhande ling in handen te stellen van Burgemeester en wethouders. Bij Wet van 22 mei 1991 Stbld 1991, 394, is de beroepsgang op de Gemeenteraad bij weigering van een bouwvergunning of verlenging van een voorwaardelijke bouwvergunning zoals weergege ven in artikel 51 van de Woningwet per 26 juli 1991 vervallen. Deze besluiten vallen daardoor onder de werking van de Wet AROB en dienen door Burgemeester en wethouders als bezwaar schrift te worden behandeld. Voorgesteld wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen en adressant te berichten over eenkomstig de voor u ter inzage gelegde con cept-brief. Voorgesteld wordt het PEL te berichten over eenkomstig de voor u ter inzage gelegde con cept-brief. Voor de raadsleden ter inzage gelegd: Open brief aan het Kabinet en de Tweede Kamer d.d. 10 september 1991, inzake sociale vernieuwing. Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 21 oktober 1991. Ingekomen zijn: A. Bericht van goedkeuring bij Koninklijk Besluit van 27 september 1991, nr. 91.008684 van het raadsbesluit van 18 februari 1991 tot het vaststel len van de verordening tot wij ziging van de Verordening op de heffing en invordering van lesgelden voor het volgen van onderwijs aan het Gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden (17e wijziging) B. Rapporten VB-Accountants omtrent 1. Controle financiële admini stratie Algemene Dienst 1990. 2. Controle financiële admini stratie Dienst Stadsontwik keling en Milieu 1990. C. Brief van Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 2 juli 1991 met als onderwerp de vooral beleidsmatige aspecten van het "rioleringsgebeuren" in de pro vincie, die zowel voor de pro vincie als voor de gemeenten van belang zijn. Daarbij het op onderzoeksresultaten geba seerde rapport met als titel: "De gemeentelijke riolering in Friesland anno 1990", waarin de stand van zaken en de knelpun ten op rioleringsgebied staan aangegeven. D. Open brief van het Fries WAO- beraad waarin de Friese gemeen teraden onder verwijzing naar de motie van de Raad van 26 augustus 1991 worden opgeroepen het voorbeeld van Leeuwarden te volgen. E. Reactie van de Minister-Presi dent op de toegezonden motie van de Raad van 26 augustus 1991 met betrekking tot de wijziging van de WAO.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 25