4 Hoofdstuk 2 Landelijke aspecten met betrekking tot de uitvoering van het vreemdelingenbeleid 5 6 Rapportage Tussen partijen geldt een wederzijdse rapportageplicht. Het districtshoofd informeert de korpschef periodiek over de geplande produktie die betrekking heeft op de in de regio verblijvende vreemdelingen en. voor zover mogelijk, over de aantallen te verwijderen uitgeprocedeerde vreemdelingen. De korpschef stelt per 4 maanden een voortgangsrapportage op waaruit de realisatie van de werkafspraken in de voorliggende periode blijkt en een prognose omtrent de volgende penoden wordt gegeven. De rapportagemaanden zijn mei 1997, september 1997 en januari 1998. De IND streeft ernaar om gebruik te maken van de instrumentaria voor planning en control van de Nederlandse politie. Om de realisane van de overeengekomen werkafspraken te monitoren dienen partijen over gestandaardiseerde verantwoordingsinformatie te beschikken. 7 Bijstelling werkafspraak Het feitelijk verloop van de uitvoering van de werkafspraken kent op het moment van totstandkoming een aantal onzekerheden. Deze onzekerheden betreffen in het bijzonder factoren die de taakstelling met betrekking tot het aantal te verwijderen vreemdelingen beïnvloeden. Ook kan het zo zijn dat de gehanteerde normen voor de voortbrenging van produkten in de praktijk in positieve of negatieve zin afwijken. Zodra meer zekerheid over bedoelde factoren ontstaat zullen de consequenties voor de omvang van de taakstelling worden geanalyseerd en zal indien nodig in overleg tussen END en VD de werkafspraak worden bijgesteld. 8 Managementoverleg IND-regiokorps Drie maal per jaar vindt naar aanleiding van de uitgebrachte rapportage bi-lateraal overleg plaats tussen het umthoofd van de END en een namens de korpsleiding gemandateerde functionaris van de regiopolitie. In de regel is dat de portefeuillehouder Vreemdelingenzaken (een hoofd van een district of functionele divisie) of het hoofd Vreemdelingendienst. 9 Geschillen De korpschef en het districtshoofd treden in overleg zodra er aanzienlijke voorzienbare afwijkingen in de uitvoering van de werkafspraken dreigen. Ln gezamenlijk overleg wordt een oplossing gezocht en geimplementeerd. Indien beide partijen na herhaald overleg geen overeenstemming bereiken over oplossing van de ontstane problemen, leggen zij in een gezamenlijke notitie een probleemanalyse en oplossingsvan anten voor aan het Hoofd van de END en de korpsbeheerder. Indien deze interventie met leidt tot een gezamenlijke oplossing wordt de zaak voorgelegd aan de Staatssecretans van Justitie, die alvorens een beslissing te nemen het advies inwint van de Minister van Binnenlandse Zaken. Asiel le aanleg Asiel bezwaar Regulier le aanleg (END bevoegd) VTV: Regulier bezwaar 1 Prioriteiten en doelstellingen En de bestuurlijke convenanten inzake de intensivering van het vreemdelingentoezicht zijn de onderstaande prioriteiten gegeven: a) Opsporing van criminele vreemdelingen, al dan met illegaal b) Vreemdelingen die de openbare orde verstoren of anderszins overlast veroorzaken c) De uitzetting en het vertrek onder toezicht van vreemdelingen aan wie (voortgezet) verblijf niet langer is toegestaan d) De aanpak van individuen en groepen die voordeel hebben bij illegaliteit van vreemdelingen (zoals werkgevers van illegale vreemdelingen, organisaties die zich bezighouden met "Schlepperei" of vrouwenhandel) e) Vreemdelingen die bij onderzoeken of controles op grond van andere wetgeving in aanraking komen met de politie Binnen dit algemene beleidskader worden door de Staatssecretans van Justitie elk jaar specifieke taakstellingen geformuleerd. 2 Werkaanbod landelijk beleid Op basis van het jaarplan van het IND-distnct Noord-Oost wordt voor de regio Fnesland voor 1997 het volgende werkaanbod verwacht: 593 813 370 121 procedures (1. procedures (1. procedures (1. procedures (1. Ten aanzien van de verblijfsprocedures is bij de Vreemdelingenkamers in een aantal gevallen beroep aangetekend en in veel gevallen een voorlopige voorziening aangevraagd. A. Werkaanbod verblijfsprocedures: Van de geplande output van de END leidt een deel tot inwilligende beschikkingen: Asiel le aanleg 194 procedures (2. Asiel bezwaar 156 procedures (2. Regulier le aanleg (END bevoegd) 122 procedures (2. Regulier bezwaar 31 procedures (2. Van de openstaande beroepszaken en voorlopige voorzieningen wordt een deel door de Vreemdelingenkamers toegewezen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 25