Aanhangsel nr. 2 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de PAL/Groen Links fractie, inzake het gemeentelijk beleid met betrekking tot allochtonen. Vragen Antwoorden la Is het college met ons van me- Ja. ning dat het gevoerde beleid op sociaal-cultureeleducatief, zorg en werkgelegen-heids ter rein rekening dient te houden met de diverse samenstelling van de Leeuwarder bevolking? lb Zo ja, deelt het college dan onze mening dat in het gevoerde beleid specifiek aangegeven dient te worden welke inspan ning de gemeente verricht om mensen, die in ongunstige zin boven de rest uitspringen, daadwerkelijk te ondersteunen en hun positie te verbeteren? 2Deelt het college onze mening dat er op dit moment slechts sprake is van ad-hoc beleid m.b.t. allochtonen? Zo ja vindt het college dit wenselijk, zo nee wat gaat het college hier aan doen en op welke termijn? 3Deelt het college de mening van PAL/Groen Links dat (jonge) allochtone inwoners van de ge meente Leeuwarden een ongunsti ge positie innemen op de ar beidsmarkt en moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt? Ja. Nee, het college deelt deze mening niet. Het college richt zich op achterstandsbeleid. Binnenkort zal een herijking van het huidige min derhedenbeleid in het kader van achterstandsbeleid plaatsvinden. In ons college vinden zeer bin nenkort discussies plaats over o.a. het accommodatiebeleid en mogelijke andere subsidieinstru menten. De uitkomsten van deze discussies zullen wij aan u voor leggen. Het aantal inwoners van Leeuwarden bedraagt 8 8.560, waarvan 3.310 van allochtone afkomst is. Aandeel van het aantal allochtonen in de Leeuwarder bevolking is 3,8%. In Leeuwarden zijn 889 allochtonen (54 9 mannen en 340 vrouwen) werk loos, op een totaal aantal werklo zen van 8 589. Het aandeel van al lochtone werklozen in de totale werkloosheid in Leeuwarden be draagt dus ruim 10%. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 3