2Is het college met ons van mening dat er, gezien de problematiek onder jongeren, snel naar een oplossing ge zocht moet worden en heeft het college hiertoe al ini tiatieven ondernomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 3In de LC van 4 november stelt de heer H. van Reenen "De Welzijnsinstelling ziet geen kans om met 5 jongeren werkers actief te zijn in wijken en het centrum draai end te houden"Wat is uw reactie hierop? 4 Is het college bereid in de eerstvolgende vergadering van de Commissie Welzijn een duidelijk inzicht te geven over de ontstane problema tiek? Wij zijn derhalve van oordeel dat er slechts discussie kan zijn over het onderdeel jongerenwerk in het met HWL overeengekomen contract Op zich is het overigens geenszins vreemd dat onvoorzienbare maat schappelijke ontwikkelingen een herori├źntatie op (uitvoering van) taken noodzakelijk maakt. Ja. De problematiek onder jongeren wordt onderkend, niet alleen door ons, ook het bestuur van HWL is hiervan doordrongen, zo is ons onder meer uit bestuurlijk overleg met HWL duidelijk geworden. In dat overleg is van onze kant duidelijk gemaakt dat het bestuur van HWL zelf verantwoordelijk is voor de oplossing van de ontstane proble men in het jongerencentrum aan de Voorstreek. Dit standpunt hebben wij eveneens verwoord in onze brief aan het bestuur van HWL d.d. 28 november 1997 die u als bijlage aantreft Kortheidshalve wordt u voor een antwoord op de vraag verwezen naar de brief aan HWL d.d. 2 8 november 1997 in de bijlage. Wij gaan ervan uit dat het bestuur van HWL haar eigen opvatting en verantwoorde lijkheid heeft ten aanzien van het inzetten van formatie, zowel op stedelijk als op buurt- en wijkni veau zolang dit beantwoordt aan de in het contract vastgelegde af spraken Wij zijn van mening dat de uitvoe ring van het jongerenwerk niet separaat van de andere door HWL uit te voeren taken dient te wor den beoordeeld. Zoals wij in ons schrijven aan HWL d.d. 28 november 1997 (bijlage) hebben gemeld, dient de afweging van (priorite- ring van) de taken op integrale wijze te geschieden. Daarbij die nen onzes inziens de additioneel gefinancierde taken van HWL, waar onder ook projecten op het terrein van het jongerenwerk, eveneens betrokken te worden. 2 Wij zijn voornemens om in de Com missie Welzijn van 18 december 1997 met u van gedachten te wisse len over de contractueel met HWL overeen te komen taken in 1998. Wij zijn van oordeel dat HWL daar bij de gelegenheid geboden zou moeten worden haar zienswijze, in elk geval inzake de ontstane pro blematiek rond de uitvoering van het jongerenwerk, naar voren te brengen. Wat het jongerencentrum aan de Voorstreek betreft, zijn wij van mening dat dit centrum vooralsnog geopend dient te blij ven gelet op de stedelijke proble matiek en in afwachting van de uitwerking van het subsidiecon tract 1998. In goed overleg met HWL is het onzes inziens mogelijk om goede oplossingen te vinden voor de toekomstige aanpak van de j ongerenproblematiek Leeuwarden, 25 november 1997. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 44