Aanhangsel nr. 5 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend door de CDA-fractie inzake 50-jarig jubileum DSW Leeuwarden Inleiding De DSW heeft de laatste jaren een moeilijke periode gekend, forse bezuini gingen zijn opgelegd, tevens is er sprake geweest van een uitstroom van DSW-ambtenaren en voorts is meerdere malen beleidsmatig vastgelegd, dat de DSW marktconformer moet opereren. Dat laatste is voor een organisatie als de DSW een schier onmogelijke opgave. Maar door reorganisatie, door andere portefeuilleopdrachten en door een andere attitude, heeft de DSW het onderste uit de kan proberen te halen. Dat verdient in de ogen van de CDA-fractie niet alleen waardering met woorden, maar dat verdient, met name nu er een belangrijk feest voor de DSW en voor de gemeente valt te vieren, een royaal gebaar door middel van een substantiële bijdrage in de kosten voor het jubileum! Vragen Antwoorden 1. Is het college van b. en w. met het hier bovengestelde eens? Met het gestelde in uw brief van 11 februari jl. dat het 50-jubi- leum van de DSW een royaal gebaar verdient door middel van een substantiële bijdrage in de kosten voor het jubileum zijn wij het eens. Wij hebben daarom, bij de behandeling van de begroting 1997 van de DSW, de gemeenteraad voorgesteld om f 100.000,- be schikbaar te stellen voor het ju bileum. 2a. Is het college met het CDA van opvatting dat naar verhouding er nu wel een minimaal budget ter beschikking is gesteld, te weten f 50.000,- en dat voor dit budget niet het beoogde feest georganiseerd kan wor den? De gemeenteraad heeft in het kader van de behandeling van het be leidsplan 1997-2000 besloten om de voorgestelde bijdrage voor het jubileum met de helft te verminde ren (f 50.000,-). Naar aanleiding van het raadsbesluit heeft de di rectie van de DSW te kennen gege ven genoodzaakt te zijn om de voorgenomen activiteiten in het kader van het jubileum in afge slankte vorm uit te moeten voeren respectievelijk te schrappen. 2b. Zijn er richtlijnen voor der gelijke jubilea opgesteld? Voor jubilea van gemeentelijke diensten etc. zijn geen richtlij nen opgesteld. Afhankelijk van het jubileumprogramma worden middelen beschikbaar gesteld. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 9