Aan de leden van de raad der gemeente Booms te rhem. GEMEENTE BOORNSTERHEM Raadsvergadering. Grouw, 6 januari 1984. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 17 januari 1984, om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grouw. De burgemeester van Booms te rhem, B.G. Holtrop. AGENDA 1. Beëdiging van een raadslid. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Utstel om in kommisje Fryske doarp- en strjitnammen yn te stellen. 5. Voorstel tot vaststelling algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen in exploitatie bij het grondbedrijf van de gemeente Boornsterhem. 6. Voorstel tot gedeeltelijke delegatie van de bevoegdheid tot aan- en verkoop van grond en panden. 7. Voorstel tot gedeeltelijke delegatie van de bevoegdheid tot het ver huren van perceeltjes grond of water. 8. Voorstel tot het sluiten van overeenkomst met de P.T.T. betreffende het verrichten van secretarie-handelingen op postkantoren. 9. Voorstel tot het vaststellen van een verordening inzake het verstrek ken van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren. 10. Voorstel tot het aangaan van een ongevallen verzekering ambtsdragers. 11. Voorstel tot vaststelling van een verordening regelende het georgani seerd overleg in de gemeente Boarnsterhim. 12. Voorstel tot vaststelling van een uitkerings- en pensioenverordening voor wethouders. 13. Voorstel tot het verlenen van een algemene machtiging voor het voeren van rechtsgedingen ingevolge de wet AROB.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1984 | | pagina 1