GEMEENTE BOORNSTERHEM Raadsvergadering Aan de leden van de raad der gemeente Boornsterhem Grouw, 9 maart 1984. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad welke zal worden gehouden op dinsdag 20 maart 1984, om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grouw. De burgemeester van Boornsterhem, B.G. Holtrop. AGENDA 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 30 januari en 21 februari 1984. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel inzake het geven van een algemene machtiging tot het voeren van rechtsgedingen met betrekking tot vorderingen van het gemeentelijk gasbedrijf. 5. Voorstel om in te stemmen met ontwerp van een vlag en wimpel voor de gemeente Boornsterhem. 6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van een kleurenplattegrond van Boornsterhem. 7. Voorstel tot het oninbaar verklaren van openstaande vorderingen. 8. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de rekening 1981 van de voormalige gemeente Utingeradeel 9. Voorstel tot afwijzing van het subsidieverzoek van het Sport Medisch Advies Centrum te Leeuwarden. 10. Voorstel tot het verstrekken van een bijdrage in de aanschaf van een compostbak door een particulier. 11. Voorstel tot vaststelling van een verordening op de heffing onroerend-goedbelastingen 12. Voorstel inzake benoeming en ontslag ambtenaren burgerlijke stand. (Wordt nagezonden)

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1984 | | pagina 1