GEMEENTE BOORNSTERHEM Aan de leden van de raad der gemeente Boornsterhem. Grouw, 8 juni 1984. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 19 juni 1984, om 09.00 uur in het gemeentehuis te Grouw. De burgemeester van Boornsterhem, B.G. Holtrop. AGENDA: 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 17 april en 15 mei 1984. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot grenswijziging straatnaam en straatnaamgeving te Grouw. 5. Voorstel inzake aan- en verkoop van grond ten behoeve van de realisering van de bouw van aanleunwoningen te Grouw. 6. Voorstel tot verhuur van het visrecht op gemeente-wateren. 7. Voorstel tot verpachting van weiland. 8. Voorstel tot het verlenen van een recht van opstal voor een kleedgelegenheid aan de korfbalvereniging "De Lege Geaën" te Sijbrandaburen. 9. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet en het ves tigen van een zakelijk recht ten behoeve van de aanleg en recon structie van de riolering in de Skoallestrjitte te Rauwerd. 10. Voorstel tot het vestigen van een recht van overpad in "De Hemmen" te Akkrum. 11. Voorstel tot het vestigen van een erfdienstbaarheid op het perceel aan de Nieuwe Weg te Warga ten gunste van de P.T.T. te Den Haag.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1984 | | pagina 1