GEMEENTE BOORNSTERHEM Aan de leden van de raad der gemeente Boornsterhem. Grouw, 5 oktober 198H. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 16 oktober 19ÖU om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grouw. De burgemeester van Boornsterhem, B.G. Holtrop. AGENDA 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 september 19 81+. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 1+. Voorstel tot verkoop van grond aan de woningbouwvereniging Midden- Friesland ten behoeve van de bouw van woningwetwoningen te Akkrum en Oldeboorn. 5. Voorstel tot wijziging garantie geldlening verpleeghuis Bloemkamp te Bolsward. 6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aanschaf van een service-bus voor de onderhoudsgroep afdeling bouwkunde gemeentewerken. 7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het bouwrijp maken van een gedeelte van een industrieterrein onder Warga. 8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de reconstructie van het gebied Zevenhuizen te Grouw. 9. Voorstel tot het nemen van drie voorbereidingsbesluiten als be doeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 10. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan fietspad Irnsum- Akkrum. 11. Voorstel tot het ongegrond verklaren van het beroepschrift van Elzinga B.V. te Irnsum tegen het besluit tot het weigeren van een b ouwvergunni ng

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1984 | | pagina 1