W Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. GEMEENTE BOARNSTERHIM Grouw, 10 mei 1985. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 21 mei 1985, om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grouw. De burgemeester van Boarnsterhim, B.G. Holtrop. AGENDA 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 16 april 1985. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot het wijzigen van een straatnaam te Oldeboorn. 5. Voorstel tot vaststelling van wijziging van enkele rechtstoestand regelingen ten behoeve van het personeel in dienst van de gemeente Boarnsterhim. 6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voortvloeien de uit het verlies verkoop woning te Akkrum, in verband met gemeentegarantie (wordt nagezonden). 7. Voorstel tot het nemen van vier voorbereidingsbesluiten op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 8. Voorstel tot het aanbrengen van schampbanden bij een drietal afslagen weg Akkrum-Oldeboorn. 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de automatisering /vande pont te Grouw. 10. Utstel oangeande it fuortsetten fan "De Wurkpleats" yn it ramt fan it Projekt Minsken Sûnder Wurk. 11. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding bedoeld in de artikelen 73en 127 van de Kleuteronderwijswet ten behoeve van bijzondere kleuterscholen over 1984. 12. Voorstel tot wijziging medewerkingsbesluit op grond van artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920 in medewerkingsbesluit op grond van artikel E42 van de Overgangswet wet op het Basisonder wijs. 13. Voorstel tot vaststelling van de bedragen bedoeld in artikel 103, 2e lid der Lager-onderwi jswet 1920 ten behoeve van de scholen voor bijzonder gewoon lager onderwijs over 1984.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1985 | | pagina 1