GEMEENTE BOARNSTERHIM Aandachtspunten uit de informatieve raadsvergadering gehouden op 1 oktober 1985. Raamovereenkomst met provincie en rijk over herschikking en aanleg wegen (RW 32, RW 852, Sneekerhoek-Idaard). 1. Randafspraken met provincie en RWS bevestigen: a. m.b.t. prov. uitkering t.b.v. hoek gemeentelijke weg 852; b. m.b.t. vervroegde aanleg, althans hogere prioriteit fietspaden J.W. de Visserwei Grouw-Wartena en zijtak Idaard)c. m.b.t. de overblijvende verbinding (Roordahuizum-Idaard)dgw 2. Detaillering RW 32 bij aansluiting Grouw is nog een kwestie die nader moet worden uitgewerkt (verdiept/verhoogd)wellicht mede afhankelijk van kruising RW 32 met P.M.-kanaal tunnel/verhoogde brug). Medio 1986 meer duidelijkheid (afronding studie RWS vóór april 1986). Even afwachten. 3. Voor oplossing Irnsum blijft 2/2 3 miljoen over; andere 3 3% miljoen is nodig als kapitaal waaruit onderhoud over te nemen weg wordt bekostigd. Met G.S. spreken over restfinanciering. b. en w. L U L- Copie: b. en w.weth. Van Gorkum, secr.adj.-secr., dgw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1985 | | pagina 1