GEMEENTE BOARNSTERHIM No.: hvm/ld Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp:Raadsvergadering 19 november 1985. Grouw, 12 NOV. 1985 Geachte raadsleden, De agenda voor de komende raadsvergadering op 19 november 1985 omvat een groot aantal punten. In verband daarmee hebben wij besloten het aanvangsuur van de verga dering te stellen op 17.00 uur. Gelet op de verwachte belangstelling is tevens besloten de vergadering te houden in de kantine van het gemeentekantoor in plaats van in het gemeentehuis. Omstreeks 18.30 uur zal de vergadering worden geschorst om u in de gelegenheid te stellen een broodje met gen kop soep te gebruiken. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders der gemeente Boarnsterhim, de secretaris, de oco-burgemeester' Dvan Gorkum Bijlage: Coll.: Copie: Telefoon: 05662-9 202. Postbus 40 doorkiesnummer. 9000 AA Grouw Openingstijden: dagelijks 08.00-12.00 uur. Uw brief van: Uw kenmerk: Kantooradres: J.W. de Visserwei 10 9001 ZE Grouw Postadres:

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1985 | | pagina 1