GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 10 januari 1991. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 21 januari 1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, B.G. Holtrop. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 17 december 1991. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot het wijzigen van straatnaamgrenzen "It Pounsmiet" en "Suderom" te Tersoal. 5. Voorstel tot het garanderen van een geldlening aan te gaan door de stichting N.C.H.B. te Amsterdam. 6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aankoop van 2 schaftwagens 7. Voorstel tot wijziging van de IZA-regeling Friesland. 8. Voorstel tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement ten behoeve van het personeel in dienst der gemeente Boarnsterhim. 9. Voorstel tot benoeming van een lid van de beheerscommissie sporthal/zwembad "De Twine". 10. Voorstel tot benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand. 11. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van het oprichten van een ligboxenstal op het perceel, kada straal bekend gemeente Roordahuizum, sectie D, nummer 383 deels. 12. Voorstel tot het vaststellen van een budget voor het jaar 1992 ten behoeve van Woonconsumenten-organistaties) 0128V

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1