GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 6 maart 1992. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 17 maart 1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grou. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 18 februari 1992. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot vaststellen van straatnamen in Poppenwier. 5. Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord- F riesland 6. Voorstel tot het verstrekken van een incidentele bijdrage aan het museum de Trije Gritenijen te Grou. 7. Voorstel tot het intrekken van het voorbereidingsbesluit op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de vestiging van een kapsalon door middel van een verbouwing aan de Kanadeeskestjitte 22 te Akkrum, kadastraal bekend gemeente Akkrum, sectie B, nummer 2236, genomen op 17 december 1991, nummer 14. 8. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van het perceel Sitadel 27 te Akkrum. 9. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoe ve van het oprichten van een steiger met walbeschoeiïng op het perceel kadastraal bekend gemeente Warrega, sectie B, nummer 3045, plaatselijk bekend Folkertsloot te Warten. 10. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoe ve van het oprichten van een berging annex botenhuis op het perceel kadastraal bekend gemeente Warrega, sectie B, nummer 2831, plaatselijk bekend Oude Weg 11 te Warten. 11. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan It Roefke. 12. Voorstel tot het vaststellen van het dorpsvernieuwingsplan Aldeboarn-Kom. ACBNDAJU7/H1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1