GEMEENTE BOARNSTERHIM Verslag van de besloten werkvergadering van de raad van 31 maart 1992, 17.00 uur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Aanwezig: de dames D.J. Aukes-Huizinga, K. van den Berg-Wiersma, A.I. Bloem, T. de Boer, R. Santema-Jansma, L. Veldstra-Lantinga en S. Zijlstra. De heren J.A. van der Baan, J. Bethlehem, A. Breeuwsma, G. Bouma, S. Bouma, Y. Dotinga, B.G. Holtrop (voorzitter), A. Nieuwdam, P.M. Renia, H. Veldstra, H. van der Horst. H. Bierma en Afwezig: met kennisgeving de heer A.P. Oosterhof. Notulist: mevrouw A. van Schaik. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het toeristisch recreatief actieplan Terherne. De voorzitter geeft een toelichting. In eerste instantie was het de bedoeling dat het voorstel tot aankoop van de percelen grond ten be hoeve van het toeristisch recreatief actieplan Terherne deze middag nader zou worden toegelicht en besproken met de raad, waarna in een officiële raadsvergadering een besluit kon worden genomen. Helaas is de situatie de afgelopen week, toen het aankwam op het concretiseren van de afspraken, gewijzigd. De bij de transacties betrokken onderne mer is, ondanks eerder gedane mondelinge toezeggingen, niet bereid garant te staan voor de aankoop waardoor er geen dekking aanwezig is voor de aankoop van boerderij en grond van de familie Akkerman door de gemeente. 1 April is een cruciale datum waarop er duidelijkheid moest zijn, die kan nu dus niet gegeven worden. Een andere onderne mer, met wie deze week contacten zijn geweest, bekijkt de mogelijkhe den om het plan alsnog te kunnen realiseren. De heer Breeuwsma merkt op hiervoor in het verleden al gewaarschuwd te hebben. Het was beter geweest eerst meer duidelijkheid te hebben over de 5B subsidies en pas daarna taxatie-rapporten te laten maken en onderhandelingen aan te gaan. Moeten we Akkerman nu 10% betalen van de koopsom? Dat is namelijk wel gebruikelijk in dit soort situ aties De heer Renia vindt het spijtig dat het zo gelopen is. Er is veel werk voor gedaan. Is er nog een vervolg mogelijk? Wat gebeurt er met ons mooie plan voor Terherne? De voorzitter zegt dat het bestemmingsplan zo spoedig mogelijk ter inzage zal worden gelegd. Het kan dan in de raad van mei worden vast gesteld. Het is moeilijk in te schatten of daar veel bezwaren tegen zullen worden ingebracht, maar de verwachting is dat dat wel mee zal vallen. Daarmee zijn de planologische mogelijkheden geregeld. ASVSRAAD/AB/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1