GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 16 april 1992. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 28 april 1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grou. x De burgemeester van Boarnsterhim, B.G. Holtrop. AGENDA: 1. Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadslid. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 17 maart 1992. 3. Ingekomen stukken. 4Medede1ingen 5. Voorstel tot uitloting obligaties. 6. Voorstel tot wijziging van de verplaatsingskostenverordening. 7. Voorstel tot wijziging van de woonverplichting artikel F-18 A.A.R. 8. Voorstel tot verlenging van het bedrijfsmaatschappelijk werk voor het jaar 1992. 9. Voorstel inzake subsidieverzoek Stichting Lokale Omroep Boarnsterhim. 10. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Meinga, le fase. 11. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van het oprichten van een pluimveestal op het perceel kadastraal bekend gemeente Akkrum,. sectie B, nummer 3275 (deels), plaatse lijk bekend Nes 7 te Nes. JBAGKNDA.APR/H/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1