GEMEENTE BOARNSTERHIM De raadsleden van de gemeente Boarnsterhim Grou, 15 mei 1992 Geachte raadsleden, Bijgaand bieden wij aan ten behoeve van de informatiebijeenkomst op donderdag 12 mei aanstaande om 16.00 uur in de kantine van het gemeen tekantoor: bijstelling financiële meerjarenbegroting 1993 en verder een aanzet tot hoofdstuk 4 van het bestuursplan de resterende wensenlijst voor reparerend beleid de actuele stand van zaken met betrekking tot de VMA-voorstel- len, op basis van genomen beleidsbeslissingen in overleg met het maatschappelijk veld. Het college heeft kennis genomen van deze stukken, maar wenst alvo rens een standpunt in te nemen, in beslotenheid met de raadsleden daarover te discussiëren. Dit zal er toe leiden dat de geplande pre sentatie op 1 juni aanstaande niet een openbare bijeenkomst zal zijn, maar een voortzetting van het overleg van 21 mei. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim, (mevr. A.M.E. van der Sluijs) ASRPRMD/AB/l

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1