GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 15 mei 1992. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 26 mei 1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, B.G. Holtrop. AGENDA: 1. Beëdiging van mevrouw J.A. de Vries tot lid van de gemeenteraad. 2. Beëdiging van de heer H.J.A. Keijzer tot 3e loco-secretaris. 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 28 april 1992 4. Ingekomen stukken. 5Medede1ingen 6. Voorstel tot aanpassing van diverse ramingen op de gemeentebegro ting voor 1992 (voorjaarsnota) 7. Voorstel tot benoeming van een lid van de derde afdeling van de gemeenteraad, de Sportraad, de Commissie Openbare Bibliotheek alsmede de Commissie voor het Georganiseerd Overleg. 8. Voorstel tot herbenoeming van een bestuurslid van de stichting Verzorgingscentrum Leppehiem te Akkrum. 9. Voorstel tot het sluiten van een bouwgrondexploitatie-overeen komst met de heer F. Walstra, a.b. woonboot Argo, Boarnsterdyk te Nes. 10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het vervaardigen van het bestemmingsplan Meinga 2e fase. AHAGENDA.MEI/H/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1