GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 12 juni 1992. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 23 juni 1992 om 16.30 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, B.G. Holtrop. AGENDA: 1. Voorstel om in te stemmen met de fusie van N.V. Frigem en N.V. Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe (EGD) 2. Voorstel tot het niet goedkeuren van de concept-begroting 1993 van het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland. 3. Voorstel tot het akkoord gaan met de door het O.L.A.F. voorge stelde private rechtsvorm. 4. Voorstel tot vaststelling van het meerjarenprogramma van het Be sluit Rijkssubsidiƫring Restauratie Monumenten voor het financie ringsjaar 1998. AHAGENDA/H/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1