GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 26 juni 1992 Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 7 juli 1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, B.G. Holtrop. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 26 mei 1992. 2. Ingekomen stukken. 3Mededelingen 4. Voorstel tot het benoemen van een plaatsvervangend lid in de com missie voor Georganiseerd Overleg. 5. Voorstel tot benoeming van een lid van de commissie Vrede en So lidariteit. 6. Voorstel tot het aangaan van een rekening-courant- overeenkomst. 7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet groot f 249.500,00 ten behoeve van de aanschaf van materieel bij O.W.R.O. 8. Voorstel tot het subsidiëren van de uitgave van het boek "Fer- linepraet". 9. Voorstel tot afwijzing van een subsidieverzoek van de Stichting Monument van de Maand. 10. Voorstel tot het verruimen van de randvoorwaarden bij subsi diëring van de muziekschool Boarnsterhim. AKAGJULl/H/l

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1