GEMEENTE BOARNSTERHÏM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 18 september 1992. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 29 september 1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grou. De loco-burgemeester van Boarnsterhim, mevr. A.I. Bloem. AGENDA: 1. Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadslid. 2. Vaststelling van de notulen van de buitengewone vergadering van 28 augustus 1992. 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 1 september 1992. 4. Vaststeling van de notulen van de vergadering van 7 september 1992. 5. Ingekomen stukken. 6. Mededelingen. 7. Aanbieding gemeentebegroting en bedrijfsbegrotingen dienst 1993 (geen voorstel). 8. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de rekening over 1991 van het gemeentelijk grondbedrijf. 9. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de rekening 1991 van de sporthal/zwembad "De Twine" te Grou. 10. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de gemeenterekening over 1991. 11. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp-begroting 1993 van Westergo Bedrijven. DHAGENDA/H/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1