GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 16 oktober 1992. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 27 oktober 1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grou. De loco-burgemeester van Boarnsterhim, mevr. A.I. Bloem. AGENDA: 1. Beëdiging van de heer J. Roorda tot lid van de gemeenteraad. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 29 september 1992. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededelingen. 5. Voorstel tot benoeming van een lid van de eerste afdeling van de gemeenteraad. 6. Voorstel tot benoeming van een lid van de Regioraad Noord-Fries land. 7. Voorstel tot het benoemen van een lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling "Alarmcentrale Friesland". 8. Voorstel tot het geven van een straatnaam te Poppenwier. 9. Voorstel tot ruiling van gronden in verband met de realisering van een atletiek- en ijsbaan te Grou. 10. Voorstel tot het afwijzen van een subsidieverzoek ten behoeve van het opknappen van de starttoren op het starteiland in het Pikmeer. AGENDA16.10/RAAD/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1