GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 30 oktober 1992. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 10 november 1992 om 9.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De loco-burgemeester van Boarnsterhim, mevr. A.I. Bloem. AGENDA: 1. Gelegenheid tot het houden van algemene beschouwingen. 2a. Behandeling van de reactienota concept-bestuursplan. 2b. Behandeling van de reactienota begroting 1993. 3. Voorstel tot vaststelling van het concept-bestuursplan (wordt nagezonden) 4. Voorstel tot vaststelling van de begrotingen voor het dienstjaar 1993: a. grondbedrijf; b. sporthal-zwembad De Twine; c. algemene dienst. 5. Eerste wijziging begroting algemene dienst (aanpassing primitieve begroting) 6. Tweede wijziging begroting algemene dienst (herschikking reserves 7. Voorstel met betrekking tot diverse belastingen en retributies voor het jaar 1993. 8. Voorstel tot wijziging van de tarieven voor ligplaatsen voor permanent bewoonde woonschepen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1