GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 6 november 1992. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 17 november 1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grou. De loco-burgemeester van Boarnsterhim, mevr. A.I. Bloem. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 27 oktober 1992. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot ruiling in verband met de realisering van een atle tiek- en ijsbaan te Grou. 5. Voorstel tot het vaststellen van verkoop- en verhuurprijzen van bedrij fswater 6. Voorstel tot het machtigen van burgemeester en wethouders tot het aangaan van vaste geldleningen. 7. Voorstel tot vaststelling van het rekening-courant krediet en het machtigingsbesluit kortlopende financiering voor het jaar 1993. 8. Voorstel (stam) rekening-courantovereenkomst met de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. 9. Voorstel tot wijziging van enkele rechtspositieregelingen ten behoeve van het personeel. 10. Voorstel tot wijziging van de I.Z.A.-regeling. AGENDA17.11/RAAD/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1