GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 4 december 1992. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 15 december 1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 10 en 17 november 1992. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot het vervullen van vacatures in de N.V. Waterleiding Friesland, de gemeenschappelijke regeling van de regio Noord- Friesland, het werkvoorzieningsschap Noordwest- Friesland en de N.V. Frigem Zuid-Oost Friesland. 5. Voorstel tot het aanpassen van de huurtarieven van de schoolloka len. 6. Voorstel tot bijstelling van de gemeente-begroting voor 1992. 7. Voorstel tot vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van leges. 8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag, groot f 200.000,00 ten behoeve van het complex bedrijventerrein Biensma. 9. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. DHAGENDA/RAAD/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1